Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Thiếu tá Vũ Quang Cường
Hệ 5, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách con người Việt Nam nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng. Việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần là một việc quan trọng và có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Học viện. Nội dung bài viết trên cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất những yêu cầu bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Học viện Hậu cần, phong cách làm việc, sĩ quan trẻ    

1. Mở đầu

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; làm chuyển biến căn bản, vững chắc, toàn diện lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, tập thể, quần chúng, nêu gương… để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần là lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ và có vai trò quan trọng góp phần xây dựng đơn vị, Học viện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này cần thiết phải bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho họ. 

2. Thực trạng việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Những năm qua, việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần đã đạt được những kết quả nhất định: cấp uỷ, cán bộ chủ trì, cơ quan Chính trị ở Học viện Hậu cần đã luôn đề cao trách nhiệm, thường xuyên quan tâm, chăm lo bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Luôn luôn sâu sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và có chủ trương, biện pháp rèn luyện nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ sĩ quan trẻ, đặc biệt là những hạn chế trong việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trước tập thể, phong cách làm việc dân chủ, tập thể, khoa học. 

Trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ, cán bộ chủ trì, cơ quan Chính trị đã chủ động làm tốt việc xây dựng kế hoạch, triển khai chuẩn bị nội dung, hình thức, phương pháp, lực lượng tiến hành: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác quản lý, nắm chắc chất lượng đội ngũ sĩ quan trẻ, đã chú trọng công tác bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, động viên sĩ quan trẻ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phương pháp tác phong công tác trong quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên. Nhìn chung đội ngũ sĩ quan trẻ cơ bản phát huy tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, có ý chí phấn đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”1.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, cấp ủy các cấp đã quán triệt và thực hiện tốt, tập trung quán triệt, giáo dục đến tất cả cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Học viện đã chỉ rõ yêu cầu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và Học viện, trong đó tổ chức tốt sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ2. Kết quả cụ thể: “Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ trong Học viện ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất về ý chí và hành động; phát huy tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”3.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng có lúc, có thời điểm chưa thực sự quan tâm đến bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần. Thực tế cho thấy, một số cấp ủy, cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ, chưa có những biện pháp tích cực và chủ động để ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phương pháp, tác phong công tác; chưa chú trọng đến việc đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ sĩ quan trẻ. Chưa có những biện pháp cụ thể và thiết thực trong bồi dưỡng, rèn luyện để từng bước hoàn thiện phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ sĩ quan trẻ. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tuy được tiến hành thường xuyên và nền nếp nhưng ở một số cấp ủy còn biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích; việc phát hiện và kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, thiếu chủ động. Một số tổ chức đảng chưa có biện pháp đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự do tùy tiện trong sinh hoạt và công tác của sĩ quan trẻ, có nơi còn né tránh trước những sai phạm của đảng viên là sĩ quan trẻ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã chỉ ra: “Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định trong lãnh đạo có nơi chưa đầy đủ, nghiêm túc… Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng” 

Sự phát triển, hoàn thiện phương pháp, tác phong công tác theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh ở một số sĩ quan trẻ thiếu vững chắc, kết quả hoàn thành nhiệm vụ còn có những mặt hạn chế.Trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, một số sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần đã có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, băn khoăn, lo lắng về tương lai của đất nước; thiếu tin tưởng vào hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành. ”Một số sĩ quan trẻ nhận thức về nhiệm vụ, xác định động cơ thái độ học tập, rèn luyện chưa đúng đắn, còn biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, dựa dẫm, ngại học, ngại rèn”4. Từ đó, bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong nhận thức, ý thức, quan liêu, lười tiếp xúc cơ sở, thiếu sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ trong công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, thiếu cố gắng vươn lên; coi trọng lợi ích cá nhân, xem nhẹ lợi ích của tập thể.

Một bộ phận sĩ quan trẻ đã được đào tạo cơ bản trong các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội nên bằng lòng với những kiến thức, kinh nghiệm đã có, bảo thủ, thiếu tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ; trong sinh hoạt, công tác, một số sĩ quan trẻ còn có biểu hiện ngại đấu tranh, né tránh khuyết điểm, hoặc “dĩ hòa vi quý” trong thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình góp ý cho cán bộ cấp trên. Một số sĩ quan trẻ còn bàng quan trước những hiện tượng vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa trong đơn vị. 

Ý thức chấp hành kỷ luật của một số sĩ quan trẻ còn hạn chế; chưa chú trọng đúng mức tới việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị nên các vụ vi phạm kỷ luật vẫn xảy ra ở các mức độ khác nhau, như: cá độ bóng đá, lô đề, cờ bạc, vi phạm chế độ quy định… ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh Học viện và tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên5

3. Yêu cầu bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần

Một là, việc bồi dưỡng phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở Học viện Hậu cầnĐây là yêu cầu có tính nguyên tắc trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, trong bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cấp ủy đảng các cấp phải thường xuyên có nghị quyết lãnh đạo toàn diện, trong đó có chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ sát với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Học viện. Việc bồi dưỡng phải hướng tới mục đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức trách được giao của từng sĩ quan trẻ mà nhiệm vụ trung tâm là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Hai là, việc bồi dưỡng cần gắn với việc phát huy vai trò các chủ thể tham gia. Phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong toàn Học viện. Đặc biệt, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của chỉ huy các cấp trong toàn Học viện; xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung, biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ nói riêng. Thông qua đó, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện; đồng thời có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện là yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần. Trong đó, người đứng đầu cần xác định đúng trách nhiệm, bổn phận của mình với sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ trong đó có đội ngũ sĩ quan trẻ nói riêng. Có phương pháp làm việc khoa học, chính sách động viên thiết thực để phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm của đội ngũ này để kịp thời uốn nắn, rèn luyện họ trưởng thành.

Ba là, việc bồi dưỡng cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với tự bồi dưỡng, tự rèn luyện. Đội ngũ sĩ quan trẻ vừa là đối tượng của quá trình bồi dưỡng vừa là chủ thể trong quá trình tự bồi dưỡng. Do vậy, cùng với các hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhằm củng cố, phát triển hoàn hiện tác phong công tác chuẩn mực theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đòi hỏi cấp uỷ đảng, cán bộ chủ trì các cấp phải động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ sĩ quan trẻ phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong rèn luyện, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ sĩ quan trẻ. Việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi đội ngũ sĩ quan trẻ có động cơ, nhu cầu, thái độ đúng đắn, tích cực, chủ động trong quá trình tự bồi dưỡng, tự rèn luyện; kiên quyết đấu tranh khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phương pháp tác phong công tác.

Bốn là, bồi dưỡng cần phải gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 87-CT/QUTW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện, việc học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị nêu trên là một nhiệm vụ thường xuyên, tất yếu, gắn với hoạt động công tác hằng ngày; vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ tất yếu hiện nay. Đồng thời, gắn với việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng khác của Đảng nhất là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Các yêu cầu trên phản ánh tính chỉnh thể, thống nhất, toàn diện mà hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần trong thời gian tới phải đáp ứng. Các yêu cầu đó có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại, bổ sung cho nhau, cùng chi phối, quy định nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ.

4. Kết luận:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và phong cách. Trong đó, phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng và bồi dưỡng phong cách làm việc của người cán bộ cách mạng, cán bộ quân đội nói chung, của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng. Để bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ cần thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên, bảo đảm cho hoạt động này đạt chất lượng, hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, toàn diện.

Chú thích:
1, 4. Học viện Hậu cần. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần năm 2023.
2, 3. Đảng ủy Học viện Hậu cần. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hậu cần lần thứ XXII,nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Văn Phòng Học viện Hậu cần. Báo cáo tình hình thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của đội ngũ sĩ quan trẻ năm 2023.
Tài liệu tham khảo:
1. Học viện Hậu cần. Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 của Học viện Hậu cần.
2. Giải pháp phát triển nguồn lực cán bộ hậu cần chất lượng cao phục vụ ngành Hậu cần quân đội trong giai đoạn mới. https:quanlynhanuoc.vn, ngày 07/5/2023
3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tham mưu, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Học viện Hậu cần. https:quanlynhanuoc.vn, ngày 09/4/2024