Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/01 – 02/2/2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/2/2021, tại...

Giải pháp triển khai hiệu quả luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để  khắc phục những bất cập trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nhất là chủ thể thực hiện ủy quyền chưa được quy định rõ, Luật số 47/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV...

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế – từ góc độ quản lý nhà nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là một chủ trương không thay đổi trong mọi giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề này...

Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với phân cấp, phân quyền

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, chính sách về phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã có những bước tiến quan trọng. Trên cơ sở phân tích các quy định cũng như đánh giá tổng quan về tổ chức bộ máy hành...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng nay, 20/10, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được kết nối trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội tại 63 điểm cầu trên cả nước.   Tham...

Hành trang tiến tới đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vào mùa Xuân năm 2021, Đảng ta có những hành trang quý giá, đó là bề dày lịch sử 90 năm với nhiều chiến công, thắng lợi vẻ vang, những kỳ tích mang...

Nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 9/10, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát...

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bế mạc Hội nghị lần thứ 13 BCH TƯ Đảng khóa XII

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.   Kính thưa Trung ương, Thưa các...

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui...