Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng vĩ đại, một trong những trang sử vàng chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm...

Học viện Hành chính Quốc gia – Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt tiến trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia có 61 năm luôn sát cánh, đồng hành cùng Bộ Nội vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ...

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành ngày 10/9/2020 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dưới đây, Tạp chí Quản...

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9         

(Quanlynhanuoc.vn) – Đảng uỷ Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐUHV ngày 12/8/2020 về việc thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).   Theo đó...

Cần tránh tình trạng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người“

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị giao ban toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo, trong đó công tác lựa chọn nhân sự phải bảo...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 3: Thể chế chính trị Việt Nam trước yêu cầu mới - Những vấn đề đặt ra cần bổ sung, phát triển (Quanlynhanuoc.vn) – Đảng Cộng sản Việt Nam với sứ mệnh lãnh đạo quá trình xây dựng thể chế chính trị, là hạt nhân, quyết định; Nhà nước là rường...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 2: Nhận thức về thể chế chính trị (Quanlynhanuoc.vn) - Tìm kiếm câu trả lời về thể chế chính trị thực sự là không đơn giản. Trước hết, cần phải từ thực tiễn Việt Nam, trong lịch sử và hiện tại, trong đổi mới và hội nhập hiện nay để tìm...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới để hoàn thành mục tiêu phát triển là một nước công nghiệp theo hướng...

Xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – khẳng định tính hiện thực của chân lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Với những thành tựu to lớn...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...