Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam với chức...

Đấu tranh, ngăn chặn chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên – góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiêm khắc phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Để đấu tranh, ngăn chặn chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay có hiệu quả, chúng...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tạp chí Quản lý nhà nước xin trân trọng giới...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì,...

Giải pháp cải thiện chất lượng của mô hình tập thể lãnh đạo trong cơ quan nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là nguyên lý được áp dụng với toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Bên cạnh một số ưu điểm như phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao sự đồng thuận của số...

Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam trong tác phẩm “Thường thức chính trị” với việc xây dựng nhà nước dân chủ hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận chính trị và giáo dục lý luận chính trị: “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới...

Phát huy giá trị văn hóa – sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa là tổng thể toàn bộ các giá trị tinh thần và vật chất mà con người sáng tạo ra để thích ứng với hoạt động sống, sinh tồn, phát triển của con người. Đảng ta khẳng định, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là...

Tiêu chí pháp quyền – một trong các tiêu chí đánh giá về tính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả của nền quản trị quốc gia

(Quanlynhanuoc) - Nhà nước pháp quyền, quản trị nhà nước tốt, quản trị quốc gia là thuật ngữ được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều về nội hàm khái niệm, đặc điểm, cách tiếp cận, làm rõ về lý luận và thực tiễn đều hướng đến mục đích...

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

NCS. Đinh Thị Thúy Hải Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Người về giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng...

Học tập và làm theo phong cách nêu gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ quản lý học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay

NCS. Nguyễn Đắc Dũng - Nguyễn Văn Phương  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng...