Trang chủ Chuyên mục Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cần tránh tình trạng “đúng quy trình nhưng không chọn đúng người“

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị giao ban toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều nội dung quan trọng được báo cáo, trong đó công tác lựa chọn nhân sự phải bảo...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 3: Thể chế chính trị Việt Nam trước yêu cầu mới - Những vấn đề đặt ra cần bổ sung, phát triển (Quanlynhanuoc.vn) – Đảng Cộng sản Việt Nam với sứ mệnh lãnh đạo quá trình xây dựng thể chế chính trị, là hạt nhân, quyết định; Nhà nước là rường...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 2: Nhận thức về thể chế chính trị (Quanlynhanuoc.vn) - Tìm kiếm câu trả lời về thể chế chính trị thực sự là không đơn giản. Trước hết, cần phải từ thực tiễn Việt Nam, trong lịch sử và hiện tại, trong đổi mới và hội nhập hiện nay để tìm...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới để hoàn thành mục tiêu phát triển là một nước công nghiệp theo hướng...

Xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – khẳng định tính hiện thực của chân lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Với những thành tựu to lớn...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...

Đổi mới và dân chủ hóa công tác cán bộ – công việc gốc của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác tổ chức cán bộ được xác định là một trong bốn mặt công tác chính của Ðảng. Vì vậy không thể xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công nếu không đổi mới được công tác cán bộ. Đổi mới và dân chủ hóa công tác...

Năm chủ tịch ASEAN 2020 và những thúc đẩy ưu tiên của Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Với chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 và “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững” khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ...

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhà nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước thì việc xây dựng, củng cố và...

Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính cách mạng ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Huấn luyện cán bộ theo phương châm làm việc gì, học việc ấy, huấn luyện phải thiết thực và chu đáo, nghĩa là phải nắm được nhu cầu để huấn luyện – Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Sáng...