Chuyên mục

Thủ tướng Võ Văn kiệt với đổi mới tư duy kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở cửa và hội...

Vận dụng tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 17/7/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đang diễn ra hết sức gay go và quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” kêu gọi đồng bào, chiến sỹ...

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, nền kinh tế số đang dần hình thành, người lao động cần có sự chuyển đổi về tính chất, trình độ một cách phù hợp mới có thể tồn tại. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số là yêu cầu tất yếu của...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với giảng viên trẻ các nhà trường quân đội hiện nay  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về đào tạo học viên trong các nhà trường quân đội, nhân tố giữ vai trò quyết định trực tiếp hàng đầu chính là đội ngũ giảng viên, đặc biệt đối với giảng viên trẻ. Theo đó,...

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất của mọi tổ chức, lực lượng và Nhân dân địa phương, trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là...

Chuyển đổi số trong quản trị xã hội ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Chuyển đổi số trong quản trị xã hội phản ánh quá trình số hóa mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo ra dữ liệu, có thể đưa vào máy tính hay kết nối lên mạng internet nhằm tối ưu hóa kết quả hoạt động, tạo...

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng nâng cao nhận thức

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp tục coi công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng; xác định việc nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là một trong những nhiệm...

Chuyển đổi số và điều kiện thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là vấn đề mới ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được đánh dấu khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia vào năm 2020. Đến nay, những...

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hai ngày 05 và 06/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực...

Chuyển đổi số là một quá trình tư duy có chủ đích cùng sự coi trọng xây dựng văn hoá tổ chức của người đứng đầu

(Quanlynhanuoc.vn) - Một cách tư duy đúng đắn nhất về chuyển đổi số là: chuyển đổi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị theo một cách khác nhưng đem lại hiệu quả hơn, bảo đảm phát triển liên tục, bền vững, tạo ra...