Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong 9 tháng năm 2020, cả nước có 7 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 1 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến độ cổ phần hóa mới đạt...

Xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ – trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ hiện nay đang là vấn đề cần thiết và cấp bách trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia và chuyển đổi từ nhà nước quản lý sang nhà nước phục vụ. Để xây dựng nền...

Hoàn thiện chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Các doanh nghiệp Việt Nam với tư cách là chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia chỉ có thể phát triển sản xuất - kinh doanh hiệu quả khi hàng hóa, sản phẩm được đưa ra thị trường trong nước và quốc...

Nội dung và phạm vi trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp cận theo logic của quá trình quản trị, nhà quản trị có trách nhiệm trong việc sử dụng các nguồn lực đầu vào (gồm nhân lực, vật lực, tài lực, thông tin), trách nhiệm thực hiện các hoạt động quản trị (gồm lập kế hoạch, tổ...

Các loại hình trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện ba loại hình trách nhiệm cơ bản là: trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức. Các loại hình trách nhiệm này có sự phân biệt tương đối và có...

Quản lý, sử dụng nhà quốc hội theo cơ chế tài sản công đặc biệt

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhà Quốc hội là trụ sở làm việc của Quốc hội, nơi tổ chức lễ kỷ niệm những ngày trọng đại của dân tộc, nơi đón tiếp khách quốc tế cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu tham quan, hưởng thụ...

Đổi mới chính sách, pháp luật về quyền học tập của người dân tộc thiểu số

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đến quyền học tập của mọi người dân, đặc biệt quan tâm đến đối tượng là người dân tộc thiểu số bằng hệ thống chính sách, quy định pháp luật đặc...

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân, phát triển...

Hoàn thiện quy định pháp luật về việc tham gia các khóa bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, việc tham gia các khóa bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các quy định đó đã bộc lộ một số bất cập,...

Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ trong các cơ quan nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa công vụ có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước và quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa công vụ là yếu tố quan trọng góp phần nâng...