Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tác động của quy mô ruộng đất đến năng suất lao động nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Nội dung bài viết hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản của C. Mác và V.I. Lênin về tác động của quy mô ruộng đất đến năng suất lao động trong nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh...

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động “Gen Z”

(Quanlynhanuoc.vn) - Động lực làm việc là một trong những yếu tố quan trọng giúp người lao động gắn bó với tổ chức. Khi có động lực, người lao động sẽ tập trung vào công việc, cảm thấy hài lòng và tìm cách phát triển năng lực của bản...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn nhân lực là năng lực nội sinh, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Những năm gần đây, nguồn nhân lực ở nước ta có những bước đột phá cả về chất lượng và...

Bồi dưỡng năng lực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cho học viên các học viện, nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với sự bùng nổ của internet, các thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi để nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy,...

Tác động của xuất khẩu lao động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991 – 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiều hối là một trong những hoạt động quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời, củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế. Tác giả bài viết sử dụng mô hình hồi quy hai bước Engle - Grange...

Nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng xã hội ra đời đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống con người như khả năng kết nối xuyên quốc gia, tính thuận tiện, nhanh chóng trong truyền đạt thông tin, chi phí thấp,… Tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội...

Hoàn thiện thể chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Quanlynhanuoc.vn) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với nhiều mục tiêu quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh,...

Một số kiến nghị nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý và định giá đất, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng pháp luật về đất đai là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển. Dự thảo...

Phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nhấn mạnh định hướng thứ 3, đó là: “Tạo...

Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước. Biên giới quốc gia vừa là điều kiện, vừa là...