Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

An toàn vệ sinh thực phẩm – vấn đề nhức nhối hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Khi xã hội phát triển thì mức sống của người dân ngày càng tăng cao, kèm theo đó là những yêu cầu khắt khe về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhu cầu ăn uống hằng ngày. Vì vậy, trong những năm gần đây,...

Nhận diện và giải pháp phòng, chống thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của internet, số lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng, cho phép người dùng chia sẻ, trao đổi thông tin, kết nối toàn cầu. Tuy nhiên, tội phạm trên không gian mạng...

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những tiêu chí đánh giá phát triển con người của một quốc gia. Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định về hoạt động bình đẳng giới và nâng cao vị thế của...

Đổi mới quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập

(Quanlynhanuoc.vn) - Dịch vụ công có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Theo kinh tế học, hàng hóa công gắn liền với một số đặc tính cơ bản, như là loại hàng hóa mà khi việc tiêu dùng của người này không làm giảm lượng tiêu...

Phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, được Đảng xác định đóng vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa...

Thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức trong đại dịch Covid-19 – khuyến nghị đối với khu vực công

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại dịch Covid-19 khởi nguồn từ cuối tháng 12/2019 và cho đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Đại dịch đã làm xáo trộn nhiều tổ chức ở khu vực công, khu vực tư và buộc các tổ chức phải thay đổi từ phương thức làm...

Vai trò hoạt động thẩm định trong hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý tài nguyên khoáng sản là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản là cơ sở căn bản, có ý nghĩa quan trọng để...

Vùng an toàn của nhà quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Làm thế nào để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. "Sáu dám" lần này là một...

Hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam theo “thông lệ tốt” quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản trị doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đã thay đổi căn bản, ngày càng đổi mới theo yêu cầu của quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. So với thông lệ quốc tế,...

Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an sinh xã hội về nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn  

 (Quanlynhanuoc.vn) – Nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản, những vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội mà người dân được hưởng theo quy định của pháp...