Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Luật sư bào chữa chỉ định tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động bào chữa của luật sư với vai trò là người bào chữa chỉ định góp phần giải quyết vụ án hình sự một cách nhanh chóng, chính xác, hợp tình, hợp lý; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo; giúp Tòa án...

Tăng cường quản lý đội ngũ công chức làm công tác đối ngoại hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành quá trình hội nhập một cách sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ đối ngoại từng bước được mở rộng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh và bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đã và đang trở nên phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia nào nếu không muốn tụt lại phía sau. Văn kiện Đại hội XIII...

Khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng

(Quanlynhanuoc.vn) – Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại hay máy tính có kết nối internet, bạn có thể tìm kiếm được mọi thông tin, dữ liệu của tất cả lĩnh vực trên môi...

Vai trò của nhà nước trong xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Bản chất xã hội hóa giáo dục của nước ta là tổ chức thực hiện xây dựng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; giảm được gánh nặng và sự “khoán trắng” về đầu tư công cho giáo dục. Vì...

Tính nhân văn của quyết định hành chính trong Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Dưới góc nhìn pháp lý, theo nghĩa rộng, bảo đảm tính nhân văn chính là bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Tính nhân văn trong hoạt động nhà nước mà trung tâm là hoạt động...

Quản trị tốt trong hoạch định chính sách công

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản trị tốt là xu thế của thế kỷ XXI, thể hiện sự chuyển biến lớn trong cách thức tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước theo hướng từ cai trị sang quản trị. Chính phủ đang đứng trước những thách thức và để bắt nhịp...

Một số khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động của Chính phủ điện tử ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên...

Phát huy tinh thần yêu nước trong phòng, chống “giặc Covid – 19”

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đúc kết: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Ðó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành...

Kỳ vọng của quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 88/2019/QH14 là một quyết định mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, thể hiện sự nhất quán trong đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời là một bước cụ...