Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác tổ chức cán bộ là công việc hệ trọng và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội luôn tập trung...

Phân cấp, phân quyền và một số giải pháp trong thời gian tới

(Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh và hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền ở các bộ, ngành, địa phương là yêu cầu tất yếu nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương. Từ thực tiễn triển khai công tác này...

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong khu vực công

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa lãnh đạo, quản lý là một trong những bộ phận cấu thành văn hóa tổ chức trong khu vực công. Văn hóa lãnh đạo, quản lý tạo bởi những giá trị cốt lõi bộc lộ dần ra bằng niềm tin và các giá trị được...

Đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời đại kỹ thuật số

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau gần 20 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm quyền...

Mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có sự kế thừa và phát triển qua các kỳ đại hội của Đảng. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định và làm rõ hơn mối quan...

Vai trò của người lãnh đạo trong phát triển văn hóa công vụ của tổ chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Người lãnh đạo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi tổ chức, trong thực tế, cùng một tổ chức dưới sự chỉ đạo của các nhà lãnh đạo khác nhau, tổ chức đó đi theo các hướng khác nhau. Trong bài viết này,...

Tổ chức liên kết xuất bản – Hướng lựa chọn phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước tiếng Anh tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, Tạp chí Quản lý nhà nước đã có bước đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được tiêu chuẩn chất lượng trong nước đáng khích lệ. Tuy nhiên, để vươn xa và đạt những tiêu chuẩn của tạp chí khoa học quốc tế...

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề đặc biệt quan trọng. Trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền địa phương ngày...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Tây Bắc - nơi cư ngụ của nhiều nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, với đặc trưng là vùng núi cao, địa hình phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa còn bị chi phối bởi nhiều hủ tục lạc hậu;...

Vận dụng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào quản lý nguồn nhân lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân Việt Nam một di sản phi vật thể vô cùng quý báu, đó là hệ thống tư tưởng vĩ đại của Người về chính trị, pháp luật, văn hóa và...