Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay

 QLNN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những...

Hoàn thiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức bảo đảm tính thống nhất, khách quan, minh bạch

(QLNN) - Tuyển dụng nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lựa chọn những người ưu tú, thực sự xứng đáng và phù hợp với yêu cầu công việc. Tuyển dụng công chức được hiểu là việc lựa chọn và chấp nhận một người tự nguyện...

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Đảng

(QLNN) - Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với nhiều điểm mới, mang tính đột phá, được đánh giá là tiến bộ nhất so...

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

(QLNN) - Bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XII của...

Một số giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa ở Việt Nam

(QLNN) - Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế đã đưa Việt Nam đến với nhiều cơ hội phát triển lớn mạnh; đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách...

Những vấn đề đặt ra trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

(QLNN) - Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là những hoạt động quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng và thực hiện pháp luật. Tuy nhiên,...

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

(QLNN) - Người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính...

Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xã hội

 (QLNN) - Phát triển doanh nghiệp xã hội là xu hướng phát triển chung của thế giới, khi các doanh nghiệp xã hội dần thay thế các tổ chức, đơn vị làm từ thiện đơn thuần trong việc bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Để...

Xu hướng phân cấp quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương ở Việt Nam

(QLNN) - Ở Việt Nam, vấn đề phân cấp quản lý nhà nước cho chính quyền địa phương là một đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, quan niệm về phân cấp, phân cấp quản lý nhà nước còn nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, việc tìm hiểu và...

Những định hướng cơ bản của nhà nước đối với doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

(QLNN) - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đang dần tới chặng cuối, những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra đã cho thấy quyết tâm của Chính phủ sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp có...