Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Hoàn thiện pháp luật về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức

(QLNN) - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đã khiến ngoại ngữ không chỉ giữ vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà còn được nâng lên như một năng lực, phẩm...

Xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý đối với chủ tịch ủy ban nhân dân xã

(QLNN) - Phát triển năng lực cho cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là một trong những yêu cầu quan trọng để quản trị xã hội hiệu quả và cung cấp dịch vụ...

Những yêu cầu đối với nhà báo trong thời đại chuyển đổi số

(QLNN) - Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số với sự “lên ngôi” của mạng xã hội, đội ngũ những người làm báo cần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận và sử dụng hiệu quả những thành tựu của khoa...

Xây dựng lòng tin trong môi trường thực thi công việc

(QLNN) - Một trong những yếu tố then chốt để tạo nên động lực, hiệu quả, chất lượng thực thi công việc trong tổ chức chính là lòng tin. Tuy nhiên, xây dựng lòng tin trong tổ chức là vấn đề khó, phức tạp, cần được tiếp cận từ...

Trung tâm đánh giá – công nghệ mới trong quản lý công chức và vận dụng trong kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Việt Nam

(QLNN) - Trung tâm đánh giá nhân sự nói chung và công chức nói riêng được coi là một công nghệ mới mà nhiều nước trên thế giới hiện nay đã và đang bắt đầu ứng dụng để đánh giá toàn diện công chức, trên cơ sở sử dụng...

Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

(QLNN) - Chính quyền cấp xã là cấp thấp nhất theo sự phân cấp quản lý, nhưng lại có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính; là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực...

Đánh giá hiệu quả hoạt động trong các trường đại học công lập thông qua kiểm định chất lượng giáo dục  

(QLNN) - Trước những yêu cầu đang được đặt ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay

 QLNN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những...

Hoàn thiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức bảo đảm tính thống nhất, khách quan, minh bạch

(QLNN) - Tuyển dụng nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lựa chọn những người ưu tú, thực sự xứng đáng và phù hợp với yêu cầu công việc. Tuyển dụng công chức được hiểu là việc lựa chọn và chấp nhận một người tự nguyện...

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Đảng

(QLNN) - Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với nhiều điểm mới, mang tính đột phá, được đánh giá là tiến bộ nhất so...