Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục trưng cầu ý dân

(QLNN) - Quyền tham gia biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là một quyền chính trị quan trọng của công dân, thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của công dân. Việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này phụ...

Đầu tư nhiều hơn cho công tác khám, chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở

(QLNN) - Tuyến y tế cơ sở (gồm y tế thôn, bản, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã) là tuyến y tế ban đầu gần dân nhất,  bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp nhất và hiệu...

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn là nội dung được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, hoạt động cải cách tư pháp đã đạt được...

Vai trò của nữ giới trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế

(QLNN) - Bình đẳng giới và nâng cao vai trò của nữ giới luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Chính vì vậy, cùng với việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao...

Một số vấn đề dân chủ và pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

(QLNN) - Ngày nay, dân chủ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chính trị hay pháp luật, mà thể hiện ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa công...

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

(QLNN) - Hiến pháp năm 2013 kế thừa các Hiến pháp trước và có bước tiến vượt bậc ghi nhận về quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp,...

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020

(QLNN) - Cùng với quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, Nhà nước ta đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn tầm quan trọng, mục tiêu và nội dung của việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là an sinh...

Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật

(QLNN) - Phổ biến pháp luật là quá trình hoạt động thường xuyên, liên tục và lâu dài của chủ thể tuyên truyền lên đối tượng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các...

An sinh xã hội và vai trò của nhà nước trước yêu cầu hội nhập

(QLNN) - Ngày nay, nhu cầu được thụ hưởng an sinh xã hội ngày càng được mở rộng. Các quốc gia đều chú trọng quan tâm hơn đến bảo đảm an sinh xã hội cho dân cư nước mình có thu nhập tối thiểu, nhằm thoát khỏi tình trạng...

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay

(QLNN) - Pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là cơ sở pháp lý góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, tình huống xung đột lợi ích có xu hướng ngày càng đa dạng, biến đổi...