Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu đánh giá tác động của các biến nhân khẩu học đến ý định mua sản phẩm thời trang xa xỉ của người tiêu dùng thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết xem xét tác động của các biến nhân khẩu học đến ý định mua sản phẩm thời trang xa xỉ của người tiêu dùng Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu định lượng được khảo sát đối với 250 người tiêu dùng...

Nghiên cứu về hành vi tương tác trên nền tảng xã hội TikTok của người tiêu dùng Gen Z dựa theo lý thuyết sử dụng và sự hài lòng

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tiếp cận lý thuyết sử dụng và sự hài lòng (Uses and Gratification - U&G) để tìm hiểu động cơ sử dụng nền tảng của người dùng Gen Z tác động đến hành vi tương tác trên nền tảng TikTok...

Phát huy truyền thống “phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân” của trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường

(Quanlynhanuoc.vn) - Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tôn giáo... 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến tại thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu tập trung đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến thông qua khảo sát 391 người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoàn thiện pháp luật về hoạt động xã hội, từ thiện của các tôn giáo Việt Nam trong tình hình hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xã hội, từ thiện của các tôn giáo, tuy nhiên, các quy định vẫn còn những hạn chế, bất cập...

Bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng qua việc nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

(Quanlynhanuoc) - Bài viết tập trung làm rõ các các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng từ việc nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”...

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn)  - Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước. Công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu...

Sự biểu hiện triết lý trọng nghĩa – một trong những quan điểm nhân sinh của người dân Nam Bộ thể hiện trong đờn ca tài tử

(Quanlynhanuoc.vn) - Đờn ca tài tử - loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Là một thực thể phản ánh quan điểm nhân sinh của người Nam Bộ, đờn ca tài tử luôn khẳng định là đại diện

Mâu thuẫn gia đình và vai trò của chính quyền địa phương trong việc hòa giải mâu thuẫn gia đình

(Quanlynhanuoc.vn) - Những mâu thuẫn gia đình nếu không được giải quyết kịp thời có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho các thành viên. Vì vậy, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những mâu thuẫn gia đình để không xảy ra xung đột.

Ý nghĩa của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp với sự nghiệp xây dựng hậu phương miền Bắc giai đoạn 1954 – 1975

(Quanlynhanuoc.vn) - Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp được Đảng ta phát động, tổ chức xây dựng, củng cố ở nông thôn miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) đã có những đóng góp quan trọng, toàn diện với xây dựng nông thôn miền Bắc...