Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững  

 (QLNN) -  Yêu cầu cấp bách đặt ra cho công tác ngoại giao kinh tế là tiếp tục thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập, đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, từ thị trường đến vốn, từ công nghệ đến tri thức và...

Truyền thông điệp không dừng, không nghỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào và làm mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại cuộc họp ngày 26/5, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) thống nhất, phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án; xét xử sơ...

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Không phải ngẫu nhiên ở nhiều quốc gia trên thế giới, cải cách hành chính, cải cách khu vực công được gọi tên là cải cách Chính phủ. Lịch sử phát triển hành chính hiện đại đã chỉ ra thực tế là một nền hành chính mạnh...

Phát triển bền vững về kinh tế ở Việt Nam – vấn đề và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn)- Phát triển bền vững là khái niệm không chỉ bao gồm phát triển kinh tế mà trong các quan niệm về phát triển bền vững, phát triển kinh tế là nội dung được nhắc đến như một yếu tố gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quá trình...

Một số giải pháp tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công lập

(QLNN) - Thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các bệnh viện là xu thế tất yếu đã được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa trong nhiều chủ trương, chính sách ban hành thời gian qua. Việc thực hiện tự...

Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là lực lượng lãnh đạo nòng cốt của đất nước, tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và Nhà nước, do đó cần phải có những yêu cầu riêng về năng lực, phẩm chất đạo...

Phát triển Chính quyền điện tử – Những thuận lợi và khó khăn

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là internet vào hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn ở phạm vi địa...

Định hướng đổi mới quản lý nhà nước vì mục tiêu phát triển kinh tế du lịch bền vững  

(QLNN) - Ngành Du lịch Việt Nam phấn đấu chính thức trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2030. Tuy nhiên, sự phát triển mang tính bền vững trong mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu đặt nó trong định hướng hoạt động quản lý nhà...

Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo trong các cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

(QLNN) - Phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo của các cơ quan nhà nước để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp chính là việc xây dựng nền tảng hệ giá trị nhằm thúc đẩy sự đam mê, thôi thúc khát vọng, động lực kinh doanh, sự tự...

Về bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

 (QLNN) - Bảo đảm quyền con người trở thành mối quan tâm chung của toàn cộng đồng quốc tế, trở thành những giá trị cơ bản mà mỗi nhà nước hướng tới nhằm thu hút đông đảo công dân tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị của...