Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm quyền cho phụ nữ nông thôn Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Phụ nữ ở nông thôn là một lực lượng đông đảo trong cơ cấu dân cư và cơ cấu lao động ở Việt Nam hiện nay. Với đặc thù là đa số lao động ở khu vực phi chính thức nên họ chủ yếu thuộc đối tượng...

Vai trò và các thách thức đối với lãnh đạo công trong giáo dục giá trị – Bối cảnh từ các cuộc chiến thông tin trên mạng xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Câu thành ngữ xã hội “biết vừa là đủ” có thể là một gợi ý tốt cho các nhà lãnh đạo để họ hiểu rằng, cái họ tạo cho bản thân là hữu hạn nhưng cái họ tạo cho xã hội lại có thể vô cùng; nhờ...

Thúc đẩy hoạt động chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu của trường đại học vào doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Công nghệ được coi là công cụ nhằm nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm. Trong đó, các trường đại học chính là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ. Việc nghiên cứu khoa học là nguồn chính...

Quản trị quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong nhiều Văn kiện của Đảng gần đây, như: Văn kiện Đại hội XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2013 đều nhấn mạnh: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”. Như vậy, các vấn đề về...

Quyền hưởng dụng – một số vấn đề đặt ra sau 5 năm thi hành Bộ Luật dân sự năm 2015

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước ta được đánh giá là có một bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận thông lệ chung của pháp luật dân sự các nước trên thế giới đối với các quy định về quyền sở hữu, quyền khác...

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh đầy cam go phức tạp nhằm chống lại các hành vi vi phạm pháp luật của những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan công quyền. Ở Việt Nam, tham nhũng ngày càng tinh...

Tạo động lực làm việc cho cán bộ cảnh sát điều tra trong tình hình hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có biểu hiện diễn biến hết sức phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh, có tổ chức… đã gây khó khăn cho công tác...

Vận dụng triết lý Lean trong kiến tạo và phát triển tổ chức hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Kiến tạo và phát triển tổ chức hành chính luôn là vấn đề được các quốc gia nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng. Nền tảng cho những thay đổi này là các lý thuyết, triết lý về quản trị hiệu quả, trong đó triết lý Lean...

Nhận diện mối tương quan giữa kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đạo đức công chức trong thực thi công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nâng cao đạo đức công chức trong hoạt động công vụ là một trong những trách nhiệm của nhà lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm các chức năng của tổ chức được thực hiện theo chuẩn mực đạo đức nhất định. Bài viết hướng tới việc...

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định qua các kỳ Đại hội, được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Văn kiện...