Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 toàn cầu

(Quanlynhanuoc.vn) - Dịch Covid-19 không chỉ cướp đi sinh mệnh và làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của hàng chục triệu người mà còn gây nên nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của mọi cá nhân, cộng đồng trên toàn thế giới, nhất là tình trạng suy...

Hiện tượng tôn giáo mới và một số biện pháp quản lý nhà nước

 (Quanlynhanuoc.vn) - Hiện tượng tôn giáo mới là thuật ngữ chung, dùng để chỉ những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo mà ít ai biết đến, đó là “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hay “phong trào tôn giáo mới”... Sự xuất hiện này đã phần nào đáp...

Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong những năm gần đây, xuất hiện khá nhiều hành vi sao chép quyền tác giả mà không được sự cho phép của chủ sở hữu, vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nước cần chú trọng trong công tác quản lý, giám sát quyền tác...

Một số kiến nghị về tuyển dụng viên chức ở nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn đề tuyển chọn và sử dụng nhân lực chuyên môn có chất lượng là công việc quan trọng mà các cơ quan, tổ chức đều phải chú trọng thực hiện, bởi con người là nguồn lực quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát...

Vận dụng lý luận về sở hữu của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu bằng đổi mới tư duy đã thu được những thành tựu to lớn. Từ một nước nông nghiệp có nền kinh tế phát triển chậm, thường xuyên phải nhập lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc...

Hoàn thiện quy định pháp luật về chính quyền đô thị

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2019 nhưng những chế định về chính quyền đô thị trong Luật còn nhiều bất cập. Nguyên nhân quan trọng nhất đó là những xung đột pháp lý về thể chế giữa...

Kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bộ máy nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vị trí rất quan trọng, là nơi trực tiếp thực thi các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan trung ương đề ra. Việc thực...

Việt Nam – Cộng hòa liên bang Đức: Quan hệ đối tác chiến lược phát triển trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2020, thế giới phải đối mặt với sự xuất hiện không lường trước của đại dịch Covid-19 và hậu quả mà nó để lại vô cùng nặng nề. Nền kinh tế thế giới đang ở giai đoạn khó khăn, cục diện thế giới có nhiều biến...

Vai trò, năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay  

(Quanlynhanuoc.vn) - Vai trò, phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo khu vực công hiện nay đang là vấn đề được các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là vấn đề được Đảng, Chính phủ, các cấp lãnh đạo...

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng khi được xem là một trong ba trụ cột phát triển bền vững. Nhưng để giải quyết các vấn đề về môi...