Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân xã  

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở năng động và hiệu quả sẽ tạo nên một chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc lãnh đạo, điều hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân xã...

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tham mưu là nhiệm vụ thường trực của cá nhân, một đơn vị, một cơ quan, tổ chức đối với cấp trên và cấp có thẩm quyền. Công tác tham mưu luôn được coi là mảng hoạt động quan trọng của người lãnh đạo, quản lý cấp...

Đổi mới bộ máy chính quyền đô thị ở các thành phố trực thuộc trung ương hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách chính quyền địa phương (CQĐP) theo hướng tinh gọn, khoa học và hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi phải nghiên cứu từng bước trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đặc biệt là đối với các cấp chính quyền thành phố trực...

Một số vấn đề lý luận về quản lý chiến lược khu vực công

(Quanlynhanuoc.vn) - Bước vào thế kỷ XXI, các tổ chức khu vực công (KVC) luôn phải nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong điều kiện giảm ngân sách và thách thức ngày càng nhiều từ sự thay đổi của môi trường chính trị, kinh tế - xã hội và quốc...

Những thay đổi của nhà nước trong kỷ nguyên mới  

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực tiễn đã khẳng định, sự phát triển của mỗi quốc gia luôn phụ thuộc vào hiệu quả của quản trị nhà nước. Quản trị nhà nước hiệu quả thúc đẩy quốc gia vươn lên thịnh vượng, quản trị nhà nước kém hiệu quả làm cho quốc...

Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh – Từ góc độ quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh là một tất yếu khách quan, một nội dung quan trọng trong đường lối phát triển đất nước của Đảng ta, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây...

Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động

(Quanlynhanuoc.vn) - Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú...

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

(Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu...

Chính quyền đô thị ở Việt Nam – từ góc độ thực tiễn quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng chính quyền đô thị là nội dung quan trọng và khó trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam. Hiện tại, mô hình tổ chức chính quyền địa phương (bao gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) ở các đô...

Hoàn thiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Việt Nam, đã có nhiều tỉnh, thành phố triển khai hoặc khởi động các đề án về đô thị thông minh và bước đầu cho thấy những kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị thông minh ở nước ta vẫn đang gặp...