Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân đội hiện nay

ThS. Trần Xuân Cần Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở các nhà trường quân đội là một nội dung quan trọng, góp phần đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo trong...

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 29/11, tại Trung Quốc, trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội Vụ) và Học viện Quản lý cấp cao Đại Liên - Trung Quốc đã diễn ra Lễ khai...

Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới

TS. Nguyễn Đức Quyền Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Thế giới đang hình thành tương lai của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để tiếp tục thích nghi với sự phát triển nhanh chóng này, các trường đại học tăng cường việc phát triển và mở...

Yêu cầu của chính phủ số đối với công tác bồi dưỡng công chức hành chính

PGS.TS. Hoàng Mai TS. Đoàn Văn Dũng Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ số là Chính phủ có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để...

Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

TS. Bùi Huy Tùng Học viện Hành chính Quốc gia ThS. Nguyễn Đức Nghĩa Bộ Nội vụ (Quanlynhanuoc.vn) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp,...

Đổi mới giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Đại học Hà Nội (Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức và phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập quốc...

Giáo dục sinh viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Quanlynhanuoc.vn) - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cung cấp những tri thức nhằm nâng cao...

Quản trị chia sẻ nguồn cơ sở vật chất trong hệ thống giáo dục đại học: Thực trạng và khuyến nghị

PGS.TS. Vũ Đức Lung; ThS. Đào Lộc Bình; ThS. Lê Thị Phương Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Chia sẻ nguồn lực nói chung và chia sẻ cơ sở vật chất nói riêng là một xu hướng cần được nghiên...

Phương pháp giảng dạy kỹ năng hành chính trong môi trường quốc tế

TS. Phạm Ngọc Huyền Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Giảng dạy là hoạt động vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Đặc biệt, nội dung giảng dạy về kỹ năng hành chính để ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng năng lực giáo dục pháp luật cho học viên ở các nhà trường quân đội

Thiếu tá Nguyễn Công Tư - Thiếu tá Ngô Văn Đạt Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Bồi dưỡng năng lực giáo dục pháp luật cho học viên ở các nhà trường quân đội là tổng thể các chủ trương, nội dung, biện pháp của các chủ...