Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay

(QLNN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những...

Đổi mới nội dung giảng dạy chuyên đề kỹ năng soạn thảo báo cáo hiện nay

(QLNN) - Chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo báo cáo” thuộc nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên. Mục tiêu chung của chuyên đề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về báo cáo và nghiệp vụ soạn...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công an nhân dân

(QLNN) - Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân. Trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ công an nhân dân cần...

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện nay

(QLNN) - Công việc soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng kỹ thuật soạn thảo văn bản hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức về văn bản mà chưa đi sâu hướng...

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Chất lượng của đội ngũ cán bộ là một trong những nhân tố quyết định trực tiếp hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp...

Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh – nhân tố bảo đảm sự thành công của chính sách sử dụng cán bộ

(QLNN) - Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế tri thức phát triển nhanh chóng, công tác cán bộ ở nước ta đòi hỏi một chiến lược cán bộ đúng đắn mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm tạo ra...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

(QLNN) - Mục đích của hoạt động bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên là nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và kỹ năng...

Nâng cao năng lực và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước gắn với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế

(QLNN) - Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày một cao của tiến trình đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, việc đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cực kỳ quan...

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho công chức cấp xã

(QLNN) - Mục đích của Nhà nước khi xây dựng, ban hành pháp luật là để điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và công dân, thực hành và phát huy các quyền tự...

Đào tạo nguồn nhân lực hành chính cấp chiến lược – nhiệm vụ quan trọng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Đào tạo nguồn nhân lực cấp chiến lược nói chung và nhân lực hành chính cấp chiến lược nói riêng hiện nay vẫn là một vấn đề mới ở nước ta. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, đòi hỏi phải có chiến lược...