Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Đội ngũ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) là “những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(QLNN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước...

Đánh giá hiệu quả hoạt động trong các trường đại học công lập thông qua kiểm định chất lượng giáo dục

(QLNN) - Trước những yêu cầu đang được đặt ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Xác định cấu trúc nội dung văn hoá giao tiếp hành chính hiện nay

(QLNN) - Là một loại hình hoạt động của xã hội, hoạt động giao tiếp hành chính thể hiện năng lực sáng tạo của con người. Hoạt động công vụ cũng chính là mảnh đất để các yếu tố văn hóa nảy mầm và phát triển. Đồng thời, đến lượt mình,...

Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay

(QLNN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những...

Đổi mới nội dung giảng dạy chuyên đề kỹ năng soạn thảo báo cáo hiện nay

(QLNN) - Chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo báo cáo” thuộc nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên. Mục tiêu chung của chuyên đề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về báo cáo và nghiệp vụ soạn...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công an nhân dân

(QLNN) - Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân. Trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ công an nhân dân cần...

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện nay

(QLNN) - Công việc soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng kỹ thuật soạn thảo văn bản hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức về văn bản mà chưa đi sâu hướng...

Học viện Hành chính Quốc gia với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược ở An Giang

(QLNN) - Chất lượng của đội ngũ cán bộ là một trong những nhân tố quyết định trực tiếp hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp...

Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí chức danh – nhân tố bảo đảm sự thành công của chính sách sử dụng cán bộ

(QLNN) - Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kinh tế tri thức phát triển nhanh chóng, công tác cán bộ ở nước ta đòi hỏi một chiến lược cán bộ đúng đắn mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm tạo ra...