Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung dạy học của nhà giáo – cơ sở để đổi mới nội dung giáo dục – đào tạo ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng một nền giáo dục mới ở Việt Nam. Người đã để lại cho thế hệ sau những quan điểm hết sức sâu sắc, toàn diện về giáo dục và đào tạo...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ Tuyên giáo và việc vận dụng tại tỉnh Nghệ An  

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị uyên bác, một nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, Người luôn xem công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng, là một lĩnh vực trọng yếu của Đảng...

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách con người Việt Nam nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng...

Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần 

Quanlynhanuoc.vn) - Phong cách làm việc Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương, bài học quý giá, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách con người Việt Nam nói chung, đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Hậu cần nói riêng...

Những vấn đề cơ bản về phẩm chất chính trị của nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Phẩm chất chính trị là một thành tố căn bản tạo nên phẩm chất, nhân cách của con người nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng, phản ánh giá trị và chất lượng của nhà giáo về trình độ giác ngộ giai cấp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết góp phần làm sáng tỏ vai trò, vị trí công tác kiểm tra giám sát về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo tư tưởng của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Đảng bộ thành phố Cần Thơ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân” 

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”, coi đây là chuẩn mực, là phẩm chất cốt lõi trong những phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ...

Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân tài, sử dụng nhân tài hợp lý, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ “Đức” và “Tài” của người cán bộ cách mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ “đức” và “tài” của người cán bộ cách mạng là nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đã góp phần quan trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có cả “đức” và “tài” trong từng thời kỳ cách mạng.

Vận dụng quan điểm “huấn luyện cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Trường Sĩ quan pháo binh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết khái quát quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; chỉ ra một số ưu điểm, hạn chế trong công tác giáo dục, đào tạo ở Trường Sĩ quan Pháo binh...