Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sức khỏe của Nhân dân là vốn quý báu nhất của dân tộc, có quan hệ chặt chẽ với thắng lợi của cách mạng...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền địa phương ở đô thị 

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương, đó là việc xây dựng chính quyền địa phương các cấp, trong đó việc tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền phải bảo đảm hợp lý...

Bồi dưỡng giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên sĩ quan các nhà trường quân đội trong thời kỳ mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viên hệ đào tạo sĩ quan là cán bộ tương lai của quân đội, lực lượng lòng cốt kế thừa, phát huy giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì vậy, giáo dục giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”...

Bồi dưỡng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, làm thành diện mạo nhân cách văn hóa...

Đẩy mạnh học tập và làm theo văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thanh niên quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, ở Người hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, điển hình của nhân cách con người Việt Nam...

Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại về việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức. Và, chính Người đã khẳng định: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó"...

Xây dựng Đảng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy được tầm quan trọng công tác tư tưởng của Đảng và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu...

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về doanh nhân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân đã để lại cho nhân loại và dân tộc Việt Nam một di sản vô giá...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí qua bài báo “Không để một khe hở”

ThS. Nguyễn Thị Hà Học viện Phòng không - Không quân (Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tham ô, lãng phí là một thứ “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, nó cùng với giặc ngoại xâm và thói quen, truyền thống lạc hậu là kẻ...