Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trước tác động của kinh tế thị trường hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, tài sản tinh thần to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Nhân dân tin yêu, mến tặng. Đó là kết quả của sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện qua quá trình chiến...

Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                

(Quanlynhanuoc.vn) - Phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là nhân tố có ý nghĩa nền tảng, căn bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và hiệu quả tổ chức, hoạt động của cả hệ thống chính trị....

Xây dựng phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Quán triệt, vận dụng phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh cho học viên ở các nhà trường quân đội đỏi hỏi các chủ thể phải có quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn, hành động quyết liệt, nói...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Tư tưởng của Người về công tác tôn giáo là hướng tới mục tiêu tạo sự đoàn kết giữa người có...

Quán triệt quan điểm, tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài, liên tục nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc,...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “giặc ở trong lòng” – vận dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng liêm chính, chí công, vô tư. Người chỉ rõ bản chất, tác hại, nguyên nhân và biện pháp chống “Giặc ở trong lòng”. Quan điểm này của...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1948. Xuyên suốt nội dung lời kêu gọi, Người đã xác định mục đích, phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Bài viết làm rõ nội dung...

Xây dựng phong cách gắn lý luận với thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục, đào tạo học viên ở các nhà trường quân đội

(Quanlynhannuoc.vn) - Sự gắn bó giữa lý luận với thực tiễn là đặc điểm nổi bật của phong cách Hồ Chí Minh và được thể hiện rõ nét trong toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đặc điểm nổi bật trong phong cách gắn lý luận...

Đưa Nam Định phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong 60 năm qua,...

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:...