Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Võ Văn kiệt với đổi mới tư duy kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở cửa và hội...

Vận dụng tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 17/7/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đang diễn ra hết sức gay go và quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” kêu gọi đồng bào, chiến sỹ...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với giảng viên trẻ các nhà trường quân đội hiện nay  

(Quanlynhanuoc.vn) - Để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao về đào tạo học viên trong các nhà trường quân đội, nhân tố giữ vai trò quyết định trực tiếp hàng đầu chính là đội ngũ giảng viên, đặc biệt đối với giảng viên trẻ. Theo đó,...

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác tổ chức cán bộ là công việc hệ trọng và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội luôn tập trung...

Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay là vô cùng quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các...

Vận dụng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào quản lý nguồn nhân lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân Việt Nam một di sản phi vật thể vô cùng quý báu, đó là hệ thống tư tưởng vĩ đại của Người về chính trị, pháp luật, văn hóa và...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Những vấn đề có tính nguyên tắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) -  Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá,...

Việt Nam – Lào: Mối quan hệ đặc biệt được tạo dựng từ trong lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022), nhìn lại quá...