Trang chủ Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Người về giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tư tưởng của Người chứa đựng những quan điểm toàn diện...

Học tập và làm theo phong cách nêu gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ quản lý học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, học tập và làm theo phong cách...

Giáo dục, rèn luyện phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính” cho đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đạo đức là nền tảng, là “cái gốc” của người cách mạng, trong đó “cần, kiệm, liêm, chính” là nội dung cốt lõi, là phẩm chất cốt lõi. Trước sự phát triển của công tác hậu cần quân đội, cần tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm...

Tuyên ngôn Độc lập – Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân, vì dân là tư tưởng lớn, nhất quán, xuyên suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Tư tưởng của Người đã được Đảng và Nhà nước...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và ý nghĩa đối với việc xây dựng uy tín của chính quyền địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng ta xác định nhiệm vụ chiến lược cần phải: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công...

Đề cao danh dự, lòng tự trọng, “tự soi, tự sửa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Khi nói đến Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng bào cả nước luôn dành tình cảm đặc biệt, lòng khâm phục, sự ngưỡng mộ về đội quân cách mạng “bách chiến bách thắng”, giàu đức hy sinh, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân...

Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một trong những nội dung căn bản, quan trọng trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và hội nhập quốc tế ở nước ta. Bài viết vận dụng quan điểm của...

Nhận diện biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhận diện là: “Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;...

Nguyễn Ái Quốc với báo Le Paria và giá trị định hướng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Là nhà báo có uy tín lớn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà báo lỗi lạc của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ vị trí, vai trò...