Trang chủ Văn bản - Chính sách mới

Văn bản - Chính sách mới

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp huyện

(QLNN) - Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Theo đó,...

Đề xuất điều chỉnh lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/ tháng vào năm 2020

(QLNN) - Chiều 21/10, Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức...

Người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

(QLNN) - Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Nghị định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số.   Dự thảo Nghị định đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người...

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

(QLNN) - Ngày 09/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong...

Xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp an toàn, lành mạnh

(QLNN) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.   Theo dự thảo quy tắc ứng...

Những điểm mới của chính sách tinh giản biên chế hiện nay

(QLNN) - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có nhiều điểm mới đáng chú ý, được bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng tinh giản biên chế để đẩy mạnh...

Đề xuất quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

(QLNN) - Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.     Bộ Tư pháp cho biết, triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, trong điều...

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

(QLNN) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.   Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt...

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

(QLNN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực...

Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

(QLNN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CPvà điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị...