Trang chủ Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực tiễn - kinh nghiệm

Sáng kiến cải cách hành chính ở tỉnh Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương đã có bước chuyển biến tích cực, quan trọng, có nhiều điểm sáng, những kết quả đạt được là...

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức của TP. Hồ Chí Minh – những giải pháp và kiến nghị

(Quanlynhanuoc.vn) - Quán triệt chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 4780/UBND-VX và số 124/UBND-VX, các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã xây dựng Quy chế tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và được triển...

Thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

(Quanlynhanuoc.vn) - Quán triệt nội dung của Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 và các văn bản pháp luật về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị  trấn,...

Xây dựng chính quyền số ở Đắk Lắk và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức của tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Có thể khẳng định, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Đắk Lắk đã nhận thức sâu sắc về vai trò của chuyển đổi số và quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội cho phép Thừa Thiên Huế thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 11/10, tại phiên họp lần thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến nội dung Tờ trình của Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển...

Thừa Thiên Huế tổng kết việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -...

Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao...

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi ở Bến Tre

(Quanlynhanuoc.vn) - Bến Tre là tỉnh cù lao có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, địa bàn bị chia cắt mạnh... là một trong những yếu tố khách quan làm cho tỉnh gặp khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phát triển kết...

Khắc phục bệnh “ngại học, lười học” lý luận chính trị – từ thực tế Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

(Quanlynhanuoc.vn) - Giảng dạy lý luận chính trị có những đặc thù riêng, đó là quá trình tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng; nhận thức lý luận chính trị nhằm góp phần giúp người học nhận thức và gia tăng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm...

Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về quan hệ lao động cho cán bộ công đoàn Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hiện nay, trước thực trạng quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động  và người lao động  trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công...