Thực tiễn - kinh nghiệm

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn

(Quanlynhanuoc.vn) - Chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị có ảnh hưởng lớn đến kết quả đào tạo học viên, đồng thời cũng là một yếu tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng...

Đẩy mạnh vai trò các tiểu ban phát triển kỹ năng nghề trong mô hình Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh – Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

(Quanlynhanuoc.vn) - Thiếu và yếu kỹ năng nghề của lực lượng lao động là thách thức lớn cho bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương trên địa bàn miền Trung, Thừa Thiên Huế cũng không phải là ngoại lệ...

Một số giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng đối với sinh viên, giúp sinh viên có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực hành, ứng dụng công nghệ...

Huy động nguồn lực xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản trực thuộc Trung ương

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đánh giá thực tiễn huy động nguồn lực để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản trực thuộc Trung ương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm văn hoá – học tập cộng đồng ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là điều kiện thiết yếu để bồi đắp nền tảng tinh thần cho xã hội, là bước đi mang tính hiện thực, trực tiếp để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng hoàn thiện thể chế, thiết chế văn hóa cộng đồng.

Phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp những năm qua có sự phát triển thể hiện qua sự gia tăng về quy mô, số lượng doanh nghiệp, vốn, doanh thu, lợi nhuận…

Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung làm rõ pháp luật về môi giới bất động sản, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hoạt động môi giới bất động sản ở thành phố Hà Nội hiện nay.

Nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu thực tiễn và đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thực tiễn hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Điện lực 

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng nhằm trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng và ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường...

Yếu tố tác động đến bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm an ninh kinh tế là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, các tội phạm xâm phạm hoạt động ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế...