Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – thực trạng và giải pháp

 (QLNN) - Cải cách hành chính là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong lĩnh vực tài chính, cải cách hành chính cũng là nội dung vô cùng quan trọng, nhất là đối với hoạt động quản lý thuế, hải quan, tài...

Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(QLNN) - Theo quy hoạch đến năm 2020, Bình Phước sẽ có 13 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế cửa khẩu. Chính vì vậy, Bình Phước đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu; đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến...

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

(QLNN) - Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Với mong muốn...

Thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hiện nay

(QLNN) - Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/01/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xác định: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ...

Về dịch vụ công và quản lý cung ứng dịch vụ công

(QLNN) - “Dịch vụ công” và “quản lý cung ứng dịch vụ công” là những thuật ngữ khá phố biến trong lĩnh vực quản lý công. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, phân tích và đưa ra các khái niệm, làm rõ nội hàm của những...

Về tổ chức hoạt động tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay  

(QLNN) - Tham mưu là một loại nhiệm vụ, hoạt động mang tính chuyên nghiệp, chuyên trách của một cá nhân, một bộ phận trong tổ chức, phục vụ cho lãnh đạo trong việc ban hành quyết định, tổ chức thực hiện quyết định. Bộ phận tham mưu được xây...

Cải cách hành chính ở tỉnh Lạng Sơn

(QLNN) - Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hiện nay. Cải cách hành chính bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ...

Về xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Quảng Ninh hiện nay

(QLNN) - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính dựa trên cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, ứng dựng công nghệ thông tin vào quản lý thực hiện giải quyết công...

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(QLNN) - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”,...

Thể chế quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công an – thực trạng và giải pháp hoàn thiện

(QLNN) - Thể chế quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vận hành các quy định...