Trang chủ Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Huyện Gò Quao ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn

(QLNN) - Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Kiên Giang, huyện Gò Quao đã quan tâm đầu tư và tạo điều kiện để phát triển nông thôn. Đến nay, huyện đã đạt 15 tiêu chí nông thôn...

Công tác cải cách hành chính ở tỉnh Sơn La – thực trạng và giải pháp

(QLNN) - Những năm qua, Sơn La luôn xác định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước là khâu đột phá, then chốt tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã  hội. Do đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo...

Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(QLNN) - Năm 2017, kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đạt 80,02/100 điểm, xếp thứ 10/19 bộ, ngành, tăng 6 bậc so với năm 2016 (trong đó, kết quả tự đánh giá chỉ số CCHC đạt 50,94/63,5 điểm, kết quả...

Kết quả thực hiện đề án thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

(QLNN) - Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hệ thống tổ chức xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hạn chế tối...

Giải pháp triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

(QLNN) - Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đây là hoạt động mang tính tất yếu khách quan đối với quản trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay....

Khắc phục khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá công chức cấp xã ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên

(QLNN) - Tây Nguyên là khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Với số lượng các đơn vị hành chính và công chức cấp xã tương đối lớn (khoảng 721 đơn vị với 8.100 công chức), đánh giá đúng...

Nghiên cứu khoa học – động lực và giải pháp cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Những năm qua, trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã thực hiện “chức năng kép”, đó là đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và đào tạo nguồn nhân lực hành chính chất lượng ở...

Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện hiện nay

(QLNN) - Đối tượng bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện là những người đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện nhằm chuẩn hóa năng lực lãnh đạo quản...

Thành phố Hà Nội nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính

(QLNN)- Thành phố Hà Nội xác định cải cách hành chính là “chìa khóa” quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của nhiều chương trình, mục tiêu cũng như thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài. Đặc biệt là cải cách thủ tục hành...

Khánh Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

(QLNN) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC), trong những năm qua, công tác CCHC ở tỉnh Khánh Hòa đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa...