Cải cách hành chính

Niềm tin của xã hội đối với Chính phủ

(Quanlynhanuoc.vn) - Niềm tin của xã hội đối với Chính phủ là chủ đề dành được sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia và thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, chính trị gia ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt trong bối...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều đóng góp làm thay đổi diện mạo nền hành chính nhà nước, tạo tiền đề cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu...

Văn hóa công vụ – nhìn từ góc độ xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là để đáp ứng yêu cầu phục vụ...

Chuẩn hóa công tác soạn thảo văn bản báo cáo

(Quanlynhanuoc.vn) - Làm tốt công tác báo cáo sẽ giúp các cơ quan nhà nước nắm rõ được thực tế hoạt động của cơ quan, tổ chức, nắm được sự thay đổi của đối tượng quản lý trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội,...

So sánh mức độ cải thiện chỉ số PAPI của các cấp chính quyền trong năm 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc đánh giá, xếp hạng chỉ số PAPI hằng năm đối với các tỉnh, thành phố ở Việt Nam ngày càng được ghi nhận là công cụ phản ánh tiếng nói chung của người dân về mức độ hiệu quả của bộ máy nhà nước và chất lượng...

Đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ

(Quanlynhanuoc.vn) - Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố Cần Thơ đã nỗ lực triển khai công tác này, lấy hiệu quả cải cách hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là...

Ngành Thuế sẽ tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy những kết...

Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chuyển đổi số với những chính sách phù hợp, bước đi đúng sẽ tận dụng được cơ hội để vượt lên thành nước phát triển....