Cải cách hành chính

Tổ chức đơn vị hành chính trong bối cảnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW...

Những khó khăn khi áp dụng đánh giá KPI trong khu vực công

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống quản lý và đo lường kết quả thực thi công việc ngày càng được quan tâm trong hoạt động quản lý khu vực công. Một công cụ được ủng hộ rộng rãi nhằm cải thiện quản lý kết quả thực thi công việc...

Kết quả cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong quý III năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính...

Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế – xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Ðắk Lắk, trong năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Có 4/16 sở, ngành có chỉ số cải cách hành chính tăng và có 4/8 chỉ số thành phần có giá trị tăng cao hơn so với năm 2021...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Hành chính Quốc gia (Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực Tây Nguyên là một trong những mục tiêu quan trọng của chính sách dân tộc...

Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long – thực trạng và giải pháp

ThS. Vũ Thị Bích Học viện Chính trị khu vực IV (Quanlynhanuoc.vn) - Cải cách hành chính nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Bài viết phân tích thực...

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực thực hiện chuyển đổi số với tinh thần là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước

ThS. Trần Đức Tuấn Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và TP. Hồ Chí Minh quyết định đi theo con đường phát triển, đổi mới trên cơ sở ứng dụng công nghệ và chuyển...

Một số quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có vai trò, vị trí và ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức thực hiện để đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc...

Xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa công vụ có vai trò quan trọng quyết định hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước, tạo nên môi trường làm việc tốt đẹp, tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, tạo được lòng tin của người...

Giải pháp cải cách thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn gương mẫu, đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Một trong các phương pháp để thực hiện nhiệm vụ trên là...