Quy định, thể lệ bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Quản lý nhà nước

Quy định về bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Quản lý nhà nước: tải về Tại đây