Tạp chí Quản lý nhà nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt tính điểm khoa học ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023

(Quanlynhanuoc.vn) – Theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023, Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm khoa học ở 7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành trên 3 ấn phẩm.

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,75 ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (tính điểm trên cả 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí tiếng Anh, tạp chí điện tử). Chi tiết xem tại đây
2. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học (tính điểm trên cả 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí in tiếng Anh, tạp chí điện tử đối với ngành Triết học, Chính trị học). Chi tiết xem tại đây
3. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế học (tính điểm trên 2 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí điện tử). Chi tiết xem tại đây
4. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học (tính điểm trên tạp chí in tiếng Việt). Chi tiết xem tại đây

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,5 ở các các Hội đồng Giáo sư ngành

1. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh (tính điểm trên cả 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí tiếng Anh, tạp chí điện tử). Chi tiết xem tại đây

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm 0,25 ở các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành
  1. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế học (tính điểm trên tạp chí tiếng Anh). Chi tiết xem tại đây
  2. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá – Nghệ thuật – Thể dục thể thao (tính điểm trên cả 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí tiếng Anh, tạp chí điện tử). Chi tiết xem tại đây
  3. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học (tính điểm trên cả 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, tạp chí tiếng Anh, tạp chí điện tử). Chi tiết xem tại đây