Tiêu điểm

Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh – Từ góc độ quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh là một tất yếu khách quan, một nội dung quan trọng trong đường lối phát triển đất nước của Đảng ta, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây...

Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn nhân sự cao cấp Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc lựa chọn nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ trong những tháng, năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân là minh chứng cụ thể và điển hình về tài đức và chính sách trọng dụng nhân tài, trí thức của Chủ tịch...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 6...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 3: Thể chế chính trị Việt Nam trước yêu cầu mới - Những vấn đề đặt ra cần bổ sung, phát triển (Quanlynhanuoc.vn) – Đảng Cộng sản Việt Nam với sứ mệnh lãnh đạo quá trình xây dựng thể chế chính trị, là hạt nhân, quyết định; Nhà nước là rường...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

Bài 2: Nhận thức về thể chế chính trị (Quanlynhanuoc.vn) - Tìm kiếm câu trả lời về thể chế chính trị thực sự là không đơn giản. Trước hết, cần phải từ thực tiễn Việt Nam, trong lịch sử và hiện tại, trong đổi mới và hội nhập hiện nay để tìm...

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 14/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Công văn số 2595/BTTTT - CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí, gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân...

Thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu thể chế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề cần bổ sung và phát triển trong bối cảnh mới để hoàn thành mục tiêu phát triển là một nước công nghiệp theo hướng...

Ý kiến tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết với Đại hội

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 18/6/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đại diện cho các lĩnh vực công tác đã có nhiều ý kiến tham luận thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết với...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/6, Bộ Chính trị đã có Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền...

Quốc hội phê chuẩn 2 Hiệp định EVFTA và EVIPA

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 8/6, Quốc hội tiến hành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA – Hai văn kiện quan trọng mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU, đáp ứng nhu...