Tiêu điểm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Dân chủ, trách nhiệm và đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(Quanlynhanuoc.vn) - Khoa học tiến bộ là khoa học dân chủ, đạo đức và trách nhiệm. Trong bài viết này, tác giả phân tích nội hàm của dân chủ, đạo đức, trách nhiệm trong thực tiễn; từ đó đề xuất những định hướng đổi mới để tăng cường dân...

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển hệ thống báo chí, truyền thông mạnh, phong phú, nhân văn và hiện đại chính là xây dựng, củng cố một công cụ của Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ văn hóa và nhận thức chính trị cho Nhân...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Cuộc bầu cử thành công toàn diện

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND đã thành công toàn diện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật. Cuộc bầu cử đại biểu...

Những Chủ nhật đặc biệt – Ngày hội của toàn dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong lịch sử bầu cử nước ta, ngày Chủ nhật được chọn là ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Và, đã trở thành ngày đặc biệt, ngày hội của toàn dân trong suốt từ năm 1946 đến nay. Bắt đầu từ Sắc...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp...

Tăng cường hơn nữa đấu tranh với các âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần (23/5/2021), bên cạnh sự chuẩn bị tích cực, chu đáo trên mọi mặt, chúng ta cũng đã và đang phải đối mặt với...

Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới...

Dân chủ – kỷ cương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới,...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, QUYẾT NGHỊ I - Tán thành...