Nhận diện chủ nghĩa giáo điều – Yếu tố cốt lõi của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nhận diện những biểu hiện của chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam hiện nay là việc rất hệ trọng. Nhận diện đúng, tìm ra đúng nguyên nhân của chủ nghĩa giáo điều thì mới có các giải pháp khắc phục. Có thể khẳng định rằng,...

Học viện Hành chính Quốc gia – Từ truyền thống hướng đến hành trình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 - 29/5/2023), PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện gửi đến Tạp chí Quản lý nhà nước bài viết: Học viện Hành chính Quốc gia – Từ...

30/4 – Ngày chiến thắng của tinh thần Đại Đoàn kết

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến thắng 30 tháng 4 là chiến thắng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chiến thắng trong tình đoàn kết của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch...

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 24/3, tại Thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp...

Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam – với lịch sử hàng nghìn năm, đã luôn và sẽ là sức mạnh trường tồn của dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Tối ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam". Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn...

Giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và xây dựng, phát triển văn hoá quân sự Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - 80 năm đã trôi qua, Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn. Đề cương đã và đang là ngọn hải đăng soi đường cho cách mạng văn hoá...

Hệ giá trị quốc gia – từ góc nhìn của hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá...

Phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 29/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.  I - Tình hình Qua hơn 35 năm đổi...

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, yêu cầu tập trung vào trả lời 3 câu hỏi: (1) Vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại...