Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) -  Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá,...

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của xã hội để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng

(Quanlynhanuoc.vn) – Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh...

Quản trị nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng cải thiện

(Quanlynhanuoc.vn) - Nền hành chính quốc gia Việt Nam được thiết kế theo Hiến pháp đầu tiên năm 1946 và những sắc lệnh tiếp theo đã có những đặc điểm của một nền quản trị theo hướng hiện đại, dân chủ, phát triển, có hiệu lực từ trung ương...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa là nhân tố quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, quyết định sự phát triển của văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 21/7/2022, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị...

Văn hóa quân sự – yếu tố quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,...

Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Viện Kiểm sát nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Chức năng giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước giữ một vai trò quan trọng. Những năm gần đây, hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam liên tục được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao....

Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/6, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển văn hóa, con người Huế theo...

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước là một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đặc biệt, Đại hội XIII nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ...