Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại gần 3.000 điểm cầu trên cả nước để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tham dự hội nghị...

Hiểu đúng về kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và có tác dụng to lớn đối với hoạt động xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Bài viết đi sâu phân tích hiểu đúng về...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu...

Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phân tích các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động theo tinh thần Đại hội XIII: nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực kiến tạo phát...

Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 4/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp...

Thừa Thiên Huế phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhằm tổ chức việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên...

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định qua các kỳ Đại hội, được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Văn kiện...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Dân chủ là mục tiêu, là động lực của hành động cách mạng, phát huy tốt quyền làm chủ sẽ khơi dậy được sức mạnh nội lực tiềm tàng và vô tận trong Nhân dân. Luận điểm dân là gốc của Nước thể hiện sâu đậm trong...

Chính phủ mới: Khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, sáng ngày...

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của...