Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng trách nhiệm cán bộ và kết quả cụ thể sẽ bảo vệ được cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

(Quanlynhanuoc.vn) - Năm 2021, TP. Hồ Chí Minh được phép thực hiện một số mô hình, cơ chế đột phá, nhất là mô hình chính quyền đô thị và thành lập thành phố trong thành phố. Đây cũng là năm đầu tiên, TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về Nhà nước và pháp luật là tài sản tinh thần quý báu được gìn giữ, bảo vệ và phát huy trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay, hướng...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Huấn luyện cán bộ” và sự vận dụng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn những cán bộ tốt cho Đảng. Tư tưởng của Người về công tác cán bộ thể hiện tập trung ở việc xác định...

Khát vọng và đổi mới, sáng tạo vì con người trong văn kiện Đại hội XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ...

Dân chủ – kỷ cương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới,...

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 9/3/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau...

Quyền con người trong văn kiện đại hội XIII của Đảng  

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn hình thành, phát triển các quan điểm của Đảng về quyền con người trong thời kỳ đổi mới, đã đề ra những chủ trương đúng đắn cho việc giải quyết vấn đề quyền...

Thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nền tảng phát triển đất nước  

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội...

Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng là người lãnh đạo,người đày tớ trung thành của Nhân dân  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm coi Đảng là người lãnh đạo, đồng thời là đày tớ trung thành của Nhân dân là nhất quán. Đó là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình, QUYẾT NGHỊ I - Tán thành...