Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhân tố quy định năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Với những đặc trưng và ưu thế trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ,...

Một số giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bao gồm: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn...

Thủ tướng Võ Văn kiệt với đổi mới tư duy kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở cửa và hội...

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất của mọi tổ chức, lực lượng và Nhân dân địa phương, trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là...

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong hai ngày 05 và 06/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực...

Đồng chí Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

(Quanlynhanuoc.vn) - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã hết lòng vì nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc và nhân dân làm lẽ sống. Với tầm nhìn chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên – sự phát triển mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam luôn gắn liền với công...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới...

Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay là vô cùng quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...