Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội...

Tăng cường ý thức kỷ luật của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhận định: “Một bộ phận viên chức còn có hành vi ứng xử chưa đúng với quan điểm, quy tắc và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp của mình, thậm chí...

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đem lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII của Đảng đã...

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

 (Quanlynhanuoc.vn) - Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác tôn giáo, trong đó nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tôn trọng quyền tự do tín...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chú trọng vào 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần chỉ đạo thực...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác giảm nghèo là một điểm sáng của Việt Nam được quốc tế ghi nhận và nhân dân đánh giá cao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt trong 5 năm qua. Thị trường lao động tiếp...

Phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng  

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo cáo chính trị của Đại hội XIII đã nhấn mạnh đến 3 đột phá chiến lược: về thể chế, về nguồn nhân lực (nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao), về hệ thống kết cấu hạ tầng. Mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ...

Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh – nhìn từ Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thực sự là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý...

Những chỉ dẫn quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát nhân dân       

(Quanlynhanuoc.vn) - Tháng 02/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc. Bức thư tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ quan trọng đối với ngành Tư pháp, hoạt động tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Việc nghiên cứu những...