Trang chủ Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Một số kinh nghiệm tổ chức lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của cấp ủy cơ sở Trường Sĩ quan Pháo binh

(Quanlynhanuoc.vn) - Với dã tâm thâm độc và thủ đoạn hết sức tinh vi các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang hằng ngày, hằng giờ lợi dụng môi trường không gian mạng để gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và thù địch là rất quan trọng...

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện tỉnh Lạng Sơn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện ngoài nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên còn góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Quan điểm của Đảng về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ đổi mới – Kết quả và kinh nghiệm

(Quanlynhanuoc.vn) - Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân phản ánh chiều sâu tư tưởng nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, là mối quan tâm thường xuyên và là trách nhiệm của Đảng, Chính phủ và của toàn xã hội.

Xây dựng đội ngũ đảng viên là người Công giáo theo quan điểm của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết làm rõ tầm quan trọng xây dựng đội ngũ đảng viên là người Công giáo; kết quả xây dựng đội ngũ đảng viên là người Công giáo ở một số địa phương thời gian qua; qua đó, đề xuất các biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên là người Công giáo theo quan điểm của Đảng thời gian tới.

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(Quanynhanuoc.vn) - Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cấp bách, trực tiếp là bộ phận, cơ quan chuyên trách (giảng dạy lý luận chính trị) ở các trường học hiện nay...

Nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm”cho sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị 

(Quanlynhanuoc.vn) - “Dám chịu trách nhiệm” là yêu cầu, phẩm chất cần thiết cần có của người cán bộ, nhất là người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao bản lĩnh dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quân đội...

Giải quyết mối quan hệ giữa đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc nhận diện và làm rõ mối quan hệ giữa đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là cơ sở, tiền đề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở ở các đảng bộ học viện, trường sỹ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở thuộc các đảng bộ học viện, trường sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở...