Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Xây dựng khối khoa ở các học viện, trường sĩ quan quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn hiện nay 

Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng khối khoa ở các học viện, trường sĩ quan quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn hiện nay...

Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay.

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng đời sống văn hóa là nội dung quan trọng trong tổng thể xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước...

Bảo đảm an ninh thông tin – yếu tố quan trọng để thực hiện giao dịch thương mại hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm an ninh thông tin trong mọi hoạt động, nhất là thực hiện giao dịch thương mại là rất quan trọng. Bảo đảm an ninh thông tin trong giao dịch thương mại cần phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm,...

Phát triển nguồn nhân lực số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết trao đổi về vấn đề phát triển nguồn nhân lực số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Nâng cao ý thức tự rèn luyện năng lực tư duy chiến lược của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao ý thức tự rèn luyện năng lực tư duy chiến lược của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay là vấn đề vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa là nội dung cơ bản, lâu dài hiện nay.

Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo,...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở các nhà giàn DK1, vùng 2 Hải quân 

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác giáo dục chính trị là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời là biện pháp chủ yếu để nâng cao trình độ nhận thức, giác ngộ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng...

Quán triệt quan điểm Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về “dân là gốc” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã xác định: phát huy dân chủ của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với phương châm “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể...

Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc...