Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Phát huy giá trị văn hóa – sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa là tổng thể toàn bộ các giá trị tinh thần và vật chất mà con người sáng tạo ra để thích ứng với hoạt động sống, sinh tồn, phát triển của con người. Đảng ta khẳng định, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là...

Tiêu chí pháp quyền – một trong các tiêu chí đánh giá về tính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả của nền quản trị quốc gia

(Quanlynhanuoc) - Nhà nước pháp quyền, quản trị nhà nước tốt, quản trị quốc gia là thuật ngữ được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều về nội hàm khái niệm, đặc điểm, cách tiếp cận, làm rõ về lý luận và thực tiễn đều hướng đến mục đích...

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Người về giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tư tưởng của Người chứa đựng những quan điểm toàn diện...

Phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay, ngoài những nét đặc điểm chung với nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số trên toàn quốc, họ cũng có những nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây bắc. Những năm...

Học tập và làm theo phong cách nêu gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ quản lý học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, học tập và làm theo phong cách...

Phát huy dân chủ trong quản lý quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên hiện nay  

(Quanlynhanuoc.vn) - Cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác quản lý quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên...

Truyền thông số góp phần nâng tầm thương hiệu các trường đại học

(Quanlynhanuoc.vn) - Truyền thông số là các phương thức truyền thông kỹ thuật số. Đây là nội dung đề cập đến các nền tảng kỹ thuật số, như: các kênh truyền thông, email, website… Những công cụ này được dùng để truyền tải các hoạt động tiếp thị, quảng cáo...

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, tham nhũng, lãng phí ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống chính...

Bồi dưỡng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên ở đơn vị cơ sở của quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cơ sở trong toàn quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng, phát triển lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác...

Phát huy vai trò của Bộ đội biên phòng trong xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, vấn đề chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia càng được nhiều quốc gia quan tâm. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là vinh dự,...