Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác tổ chức cán bộ là công việc hệ trọng và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đây cũng là nội dung mà các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội luôn tập trung...

Nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay là vô cùng quan trọng. Bởi hơn ai hết, họ là những người trực tiếp quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền các...

Vận dụng triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào quản lý nguồn nhân lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và Nhân dân Việt Nam một di sản phi vật thể vô cùng quý báu, đó là hệ thống tư tưởng vĩ đại của Người về chính trị, pháp luật, văn hóa và...

Chuyển đổi số trong nông nghiệp – hướng đi bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”1. Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Những vấn đề có tính nguyên tắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) -  Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá,...

Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 30/8, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo "Xây dựng tầm nhìn Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh". Chủ trì hội thảo có Phó Giám đốc Sở...

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

(Quanlynhanuoc.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Báo cáo số 75/BC-BTNMT...

Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của xã hội để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng

(Quanlynhanuoc.vn) – Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh...