Trang chủ Chuyên mục

Chuyên mục

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trước tác động của kinh tế thị trường hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, tài sản tinh thần to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Nhân dân tin yêu, mến tặng. Đó là kết quả của sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện qua quá trình chiến...

Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                

(Quanlynhanuoc.vn) - Phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là nhân tố có ý nghĩa nền tảng, căn bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên và hiệu quả tổ chức, hoạt động của cả hệ thống chính trị....

Một số tiêu chí nhận diện thành phố thông minh

(Quanlynhanuoc.vn) – Tiêu chí để xác định một cộng đồng dân cư trong một khu đô thị thông minh hoặc một thành phố thông minh được quan niệm với nhiều ý kiến khác nhau, song tựu chung lại, việc xác định tiêu chí này, cần ác định tiêu chí...

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng phát triển nhanh và bền vững. Bài viết làm rõ thực...

Xây dựng phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Quán triệt, vận dụng phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Hồ Chí Minh cho học viên ở các nhà trường quân đội đỏi hỏi các chủ thể phải có quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn, hành động quyết liệt, nói...

Thực trạng và thách thức của truyền thông trong xu thế chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong lĩnh vực truyền thông, hoạt động chuyển đổi số đang diễn tiến mạnh mẽ và tác động trực tiếp, đa dạng mang theo nhiều thách thức. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi giúp cho ngành truyền thông phát triển trong xu thế chuyển đổi số...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Tư tưởng của Người về công tác tôn giáo là hướng tới mục tiêu tạo sự đoàn kết giữa người có...

Phát huy vai trò của kiểm tra, giám sát để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị của...

Quán triệt quan điểm, tư tưởng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài, liên tục nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc,...

Nâng cao hiệu quả sử dụng mạng xã hội cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng xã hội ra đời đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đời sống con người như khả năng kết nối xuyên quốc gia, tính thuận tiện, nhanh chóng trong truyền đạt thông tin, chi phí thấp,… Tuy nhiên, mặt trái của mạng xã hội...