Chuyên mục

Nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống cho sĩ quan trẻ Quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ quân đội nói chung, sĩ quan trẻ nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh. Điều đó, đòi hỏi cấp...

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) xác định: "Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng"1. Bài viết tập trung đề xuất các biện...

Xây dựng giai cấp nông dân gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Giai cấp nông dân Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng giai cấp nông dân gắn với phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa,...

Giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức cơ sở đảng – yếu tố quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên”1. Do đó, giáo dục, rèn...

Phát huy nguồn lực tôn giáo để phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nguồn lực tôn giáo đã được phát huy một cách mạnh mẽ để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy nguồn lực tôn giáo là phát huy cả nguồn lực vật chất và...

Yêu cầu về năng lực của cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự tác động của cách mạng 4.0 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Những tác động, ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay trên nguyên tắc nhất quán: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển1....

Hiệp định Paris: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và bản sắc ngoại giao của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặt trận ngoại giao...

Nhân tố quy định năng lực phản biện khoa học trong đấu tranh tư tưởng, lý luận của giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Với những đặc trưng và ưu thế trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ,...

Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Hậu Giang

(Quanlynhanuoc.vn) - Với “tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, năm 2022, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh đó, Hậu Giang đã tổ chức thành công nhiều...