Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư: Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí...

Thực thi tinh thần thượng tôn pháp luật theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Thượng tôn pháp luật là đặt pháp luật ở vị trí cao nhất trong đời sống xã hội. Mọi chủ thể trong xã hội, bao gồm Nhà nước, các tổ chức và cá nhân phải đặt mình trong giới hạn của luật pháp. Đại hội lần thứ...

Đổi mới, sáng tạo – bước đột phá về tư duy phát triển trong bối cảnh mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Đổi mới, sáng tạo là sự phát triển hợp quy luật ở tầm vóc mới, trình độ mới của quá trình đổi mới vốn có của Đảng, Nhân dân ta trong hơn ba thập niên qua; đổi mới, sáng tạo tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng...

Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

(Quanlynhanuoc.vn) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011). Quy định ban hành trên cơ sở...

Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 27/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại gần 3.000 điểm cầu trên cả nước để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tham dự hội nghị...

Hiểu đúng về kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kỷ luật và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và có tác dụng to lớn đối với hoạt động xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Bài viết đi sâu phân tích hiểu đúng về...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu...

Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phân tích các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động theo tinh thần Đại hội XIII: nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực kiến tạo phát...

Toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 4/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp...