Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của...

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội...

Nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

ThS. Trần Thị Thanh Loan Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Quanlynhanuoc.vn) - Bầu cử và ứng cử là một trong các quyền chính trị cơ bản của phụ nữ, được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ, xác lập năng...

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ ở thành phố Cần Thơ

Nguyễn Ngọc Tâm Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (Quanlynhanuoc.vn) - Đánh giá đúng cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Thời gian qua,...

Phát huy nội lực của con người trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

ThS. Trần Nguyễn Sĩ Nguyên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy nội lực của con người là một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ phân tích giá trị tư tưởng phát huy nội...

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam với chức...

Đấu tranh, ngăn chặn chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên – góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghiêm khắc phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Để đấu tranh, ngăn chặn chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay có hiệu quả, chúng...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Tạp chí Quản lý nhà nước xin trân trọng giới...

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì,...

Giải pháp cải thiện chất lượng của mô hình tập thể lãnh đạo trong cơ quan nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là nguyên lý được áp dụng với toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Bên cạnh một số ưu điểm như phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao sự đồng thuận của số...

Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam trong tác phẩm “Thường thức chính trị” với việc xây dựng nhà nước dân chủ hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận chính trị và giáo dục lý luận chính trị: “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới...