Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tăng cường phòng, chống vi phạm kỷ luật Quân đội và pháp luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở

(Quanlynhanuoc.vn) - Phòng, chống vi phạm kỷ luật của Quân đội và pháp luật của Nhà nước là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật trong Quân đội. Đây...

Phát huy vai trò của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở nhà trường quân đội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở học viện, trường sĩ quan quân đội là một bộ phận nhà giáo quân đội, trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy, truyền thụ tri thức khoa học xã hội và nhân văn. Đây là lực lượng nòng...

Một số đặc điểm của phòng thủ dân sự ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhận biết và nắm chắc một số đặc điểm phòng thủ dân sự nhằm giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động này của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, các...

Nâng cao chất lượng đội ngũ chính trị viên đại đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính trị viên đại đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam là người chủ trì về chính trị ở đại đội, có vai trò quan trọng giữ vững định hướng chính trị trên tất cả các nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, cả tổ chức và...

Nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống cho sĩ quan trẻ Quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ quân đội nói chung, sĩ quan trẻ nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh. Điều đó, đòi hỏi cấp...

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) xác định: "Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng"1. Bài viết tập trung đề xuất các biện...

Xây dựng giai cấp nông dân gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Giai cấp nông dân Việt Nam có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng giai cấp nông dân gắn với phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa,...

Giáo dục, rèn luyện đảng viên của tổ chức cơ sở đảng – yếu tố quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên”1. Do đó, giáo dục, rèn...

Phát huy nguồn lực tôn giáo để phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nguồn lực tôn giáo đã được phát huy một cách mạnh mẽ để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy nguồn lực tôn giáo là phát huy cả nguồn lực vật chất và...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đảng và Nhà nước ta luôn coi vấn đề dân tộc là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay trên nguyên tắc nhất quán: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển1....