Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

Thiếu tá Vũ Văn Hoan
Hệ 5, Học viện Chính trị

(Quanlynhanuoc.vn) – Chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một bộ phận trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ Trường, là hạt nhân chính trị; nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên trong chi bộ. Lãnh đạo các mặt công tác và xây dựng đại đội học viên trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu, mẫu mực” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong thời kỳ mới. Bài viết nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay.

Từ khoá: Trường Sĩ quan Lục quân 2; hạt nhân chính trị; chi bộ đại đội; học viên.

1. Khái quát về chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2

Những năm qua, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ nói chung và các chi bộ đại đội học viên nói riêng. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi ủy, chi bộ thường xuyên giáo dục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương, Tổng cục Chính trị và của đảng bộ các cấp về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, học viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2. Thường xuyên đánh giá chính xác nhận thức, trách nhiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của mọi cán bộ, học viên ở các chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 để có chủ trương, biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hằng năm và định kỳ tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị; chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chi bộ cho các đối tượng, nhất là bí thư chi bộ, chi ủy viên.

Đội ngũ cấp uỷ viên được bồi dưỡng, lựa chọn theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII), bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phải có các phẩm chất: tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, Nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về phương thức sinh hoạt, căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của Đảng ủy nhà trường, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên. Chi bộ lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của Nhà trường sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi. Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phổ biến đến chi bộ.

Ngoài ra, căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề chủ yếu là về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

Từ việc xác định nội dung sinh hoạt chi bộ tiếp đến là lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, trên cơ sở các hình thức sinh hoạt cơ bản, như: sinh hoạt học tập, sinh hoạt lãnh đạo, tự phê bình và phê bình cấp ủy, bí thư lựa chọn hình thức, thời gian hợp lý, bảo đảm cho buổi sinh hoạt đạt chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi, đóng góp xây dựng nội dung, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đại đội học viên vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những ưu điểm, chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 còn có hạn chế, bất cập nhất định, như: nhận thức của đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa sâu sắc; công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ có nội dung chưa chu đáo, thực hiện các bước sinh hoạt ở một số chi bộ chưa triệt để; nội dung sinh hoạt có nội dung còn dàn trải; năng lực điều hành của số ít bí thư có thời điểm còn hạn chế; tính chiến đấu trong sinh hoạt chưa được phát huy cao, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình còn chưa mạnh mẽ; việc phân công tổ chức thực hiện nghị quyết có nội dung chưa thật cụ thể, rõ ràng…

Những hạn chế trên có phần ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đại đội và xây dựng chi bộ đại đội học viên trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, việc thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra, nhằm xây dựng các chi bộ đại đội học viên thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

2. Một số biện pháp cơ bản nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay

Một là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là vấn đề cơ bản, là nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường và nâng cao trình độ phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Nhà trường, phải nắm vững, hiểu đúng nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên nói riêng; nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn; nhận thức, quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và hướng dẫn của cơ quan chính trị đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tổ chức quản lý, duy trì và thực hiện các chế độ, nề nếp quy định theo từng nhiệm vụ, từng mặt công tác, nhất là các chế độ, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị để giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho các đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, quán triệt tập trung với tự học tập, tự nghiên cứu của mọi cán bộ, học viên; giữa giáo dục lý luận kết hợp với tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn thông qua các hoạt động thực tiễn.

Trong công tác bồi dưỡng cần tập trung vào thực hiện quy trình, các khâu, các bước sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc, mềm dẻo, linh hoạt phát huy được trí tuệ của tập thể và cá nhân trong sinh hoạt. Động viên mọi cán bộ, học viên chủ động, tự giác, sáng tạo trong nghiên cứu nắm vững và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, thường xuyên kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Việc kiện toàn chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ đại đội học viên trong thời gian tới cần quan tâm, đề cao và trọng dụng đội ngũ có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viêncần được lãnh đạo, chỉ đạo bởi đội ngũ có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; có kinh nghiệm thực tiễn; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên tín nhiệm.

Bốn là, thường xuyên lựa chọn đúng nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với sinh hoạt thường kỳ, chi ủy, bí thư. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, những vấn đề chi bộ cần quan tâm để kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên. Đối với nội dung thực hiện nhiệm vụ của đảng viên cần chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục. Xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Đối với sinh hoạt chuyên đề. Chú trọng đến các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

Năm là, duy trì các khâu, các bước trong sinh hoạt chi bộ.

Trước hết, công tác chuẩn bị của bí thư, chi uỷ cần tập trung vào những nội dung then chốt đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo của chi bộ trong từng tháng, từng quý. Trên cơ sở đó xác định chính xác những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo và những hạn chế, khuyết điểm nổi cộm cần tập trung giải quyết. Chi ủy, bí thư chi bộ nên chọn một đến hai nội dung để đưa ra chi bộ thảo luận. Nhất thiết không nên dàn đều các mặt công tác, tranh luận lan man nhiều vấn đề, tốn thời gian và không hiệu quả.

Cần khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ cứ kiểm điểm, đánh giá ưu, khuyết điểm chung chung, ra nghị quyết lãnh đạo tháng trước như tháng sau. Đối với đảng viên cần được thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt để chủ động suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu xây dựng nghị quyết của chi bộ. Chú trọng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của các đảng viên trong chi bộ, nâng cao trách nhiệm, đề cao tự phê bình và phê bình, có chính kiến trong tham gia xây dựng nghị quyết. Bí thư là người chủ trì hội nghị, phải biết gợi mở, lắng nghe, tạo được không khí dân chủ, cởi mở và kịp thời ngăn ngừa, xử lý nghiêm túc những trường hợp lợi dụng dân chủ để đả kích, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ trong quá trình thảo luận.

Sau mỗi buổi sinh hoạt, các chi bộ cần dành một thời gian nhất định để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu lựa chọn nội dung sinh hoạt đúng và trúng, mang tính thiết thực cao sẽ trở thành nhu cầu tự giác của mọi đảng viên, nghị quyết của chi bộ sẽ đi ngay vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ nét trong chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đại đội học viên thuộc Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:
1. Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Đỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố của các quận ở thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay. H. NXB Chính trị quốc gia, 2012.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2016.
4. Nguyễn Hữu Đạt. Sổ tay Đảng viên – Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và những vấn đề quan trọng đảng viên cần biết. NXB Hồng Đức, 2016.
5. Nguyễn Phương. Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ sở. H. NXB Hồng Đức, 2016.
6. Tăng Bình – Ái Phương. Những quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và kiểm tra, giám sát xây dựng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay (theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị). H. NXB Hồng Đức, 2018.