Nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm”cho sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị 

Trung tá, ThS, Phạm Văn Tuệ
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – “Dám chịu trách nhiệm” là yêu cầu, phẩm chất cần thiết cần có của người cán bộ, nhất là người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao bản lĩnh dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quân đội nói chung, sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị nói riêng là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của cán bộ, đảng viên trong Quân đội và sự lớn mạnh của Học viện Chính trị hiện nay.

Từ khóa: Bản lĩnh; sĩ quan trẻ; Quân đội; trách nhiệm; Học viện Chính trị.

1. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, chúng ta phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”1. Vì vậy, theo tinh thần “7 dám” thì tinh thần “dám chịu trách nhiệm” là yêu cầu cao nhất đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ có tinh thần “dám chịu trách nhiệm” mới có thể mở đường, khai thông những bế tắc tạo hướng đi mới. Với tinh thần đó, người có trách nhiệm là người có dũng khí dám làm, dám chịu, luôn suy nghĩ, hành động và làm việc với tinh thần, thái độ nghiêm túc, có ý chí quyết tâm cao và nỗ lực hết mình vì lợi ích chung của tập thể.

Trong môi trường quân đội, tinh thần “dám chịu trách nhiệm” của người chỉ huy rất quan trọng, bởi, hoạt động quân sự luôn có những tình huống phát sinh, đột xuất, vì vậy, người chỉ huy khi điều hành đơn vị cần linh hoạt xử lý tình huống và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Nếu người cán bộ, đảng viên không dám chịu trách nhiệm sẽ dẫn đến tình trạng đùn đẩy, bàn lùi, không dám đưa ra quyết định, không dám hành động trước thực tế đang thay đổi. Như vậy, quả bóng trách nhiệm sẽ được đưa đẩy, chuyền đi chuyền lại hết người này qua người khác, dẫn đến, công việc sẽ luôn trong tình trạng trì trệ, bế tắc. Mặt khác, những tình huống phát sinh sẽ không được giải quyết kịp thời, dẫn đến đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” cho đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay. 

2. Học viện Chính trị là Trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự và nghiên cứu khoa học của quân đội và quốc gia. Đây là lực lượng cán bộ kế cận các cấp trong và ngoài Học viện, do đó, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan phải có trình độ, năng lực toàn diện, phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, dám chịu trách nhiệm với những quyết định của mình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện. Đặc biệt, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, cách mạng công nghiệp 4.0, các tệ nạn xã hội gia tăng rất dễ lôi kéo sĩ quan trẻ tham gia; mặt khác, các thế lực thù địch cũng đang có âm mưu chống phá nên cũng gây ra tác động tiêu cực đến đội ngũ sĩ quan hiện nay.

Thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện Chính trị đã quan tâm, động viên, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” cho cán bộ, sĩ quan trẻ. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện Chính trị, thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, vất vả những công việc đột xuất, quan trọng và đôi khi còn phải đối mặt với những nguy hiểm thường trực có thể xảy ra bất ciuws lúc nào, nhưng đội ngũ sĩ quan trẻ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, “dám chịu trách nhiệm”, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Học viện luôn đổi mới phương pháp rèn luyện đi vào chiều sâu các mặt công tác, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận “xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Học viện luôn xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia”3.

Kết quả phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng năm 2022 của Học viện cho thấy, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.495/1.526 cán bộ; hoàn thành khá: 31/1.526 cán bộ; tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh: 5/33 cơ sở; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 28/33 cơ sở4. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI khẳng định: “Cán bộ, đảng viên của Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”5. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là sĩ quan trẻ thiếu phấn đấu, ngại khó, ngại khổ, dẫn đến thiếu bản lĩnh, lòng nhiệt huyết cách mạng, ý chí phấn đấu nên trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVI đã đánh giá: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật gương mẫu; tinh thần trách nhiệm trong tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chưa cao”6. Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp Học viện, cần có phương hướng, mục tiêu cụ thể để nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” cho đội ngũ sĩ quan trẻ.

3. Nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” cho đội ngũ sĩ quan trẻ ở Học viện hiện nay, cần:

Một làtiếp tục đổi mới nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ của sĩ quan trẻ.

Trước tiên, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cần đánh giá đúng về phẩm chất, năng lực, trình độ, động cơ phấn đấu, ý thức trách nhiệm của sĩ quan trẻ để có hướng bồi dưỡng phù hợp. Phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên các cấp và đặt ra yêu cầu, lộ trình để bồi dưỡng bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” cho từng đối tượng sĩ quan trong đơn vị. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ sĩ quan trẻ nhằm nâng cao trình độ, năng lực, trước tiên là năng lực tổ chức huấn luyện, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ sĩ quan trẻ phải gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ có trình độ, có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tư duy độc lập sáng tạo, tinh thần ham học học hỏi; luôn trau dồi phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, có bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. 

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của Nhà nước, có bản lĩnh, niềm tin vững chắc vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Hai là, cần phát huy tính tích cực, chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Muốn phát huy tính tích cực, chủ động tự nâng cao bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm” thì mỗi chiến sĩ cần phải tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng và đặt ra kế hoạch, mục tiêu của mình; đồng thời, cần có thái độ khiêm tốn, chân thành, luôn biết lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng đội, biết mình là ai, mình đang ở đâu. 

Cần quan sát điều chỉnh thái độ, hành vi đúng với môi trường giáo dục, đào tạo của Học viện và luôn đặt mình trong mối quan hệ tổng thể với các nhiệm vụ của đơn vị; không giấu dốt, tự tin, ngại va chạm mà thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình ở đơn vị, thích ứng linh hoạt, kịp thời với môi trường công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

Tăng cường giao lưu, học hỏi, mở rộng các mối quan hệ, phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân, xây dựng bản lĩnh vững vàng, “dám chịu trách nhiệm.

Ba là, cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp, cần thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhằm nâng cao trình độ, năng lực, trước hết là năng lực tổ chức huấn luyện bộ đội và công tác tham mưu tác chiến. 

Thường xuyên gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm, động viên giúp đỡ kịp thời những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho đội ngũ sĩ quan yên tâm công tác và đặc biệt là có chế độ, chính sách ưu đãi cần thiết để khích lệ, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nỗ lực cống hiến. 

Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ của Học viện có bản lĩnh “dám chịu trách nhiệm”, có đủ phẩm chất, năng lực toàn diện để Học viện Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích:
1. Tổng Bí thư: Chú trọng rèn luyện cán bộ quân đội theo tinh thần “7 dám”. https://vtv.vn, ngày 03/7/2023.
2. Bài phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 17/5/2023.
3, 5, 6. Đảng bộ Học viện Chính trị. Văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI (tài liệu lưu hành nội bộ). Hà Nội, 2020, tr. 62, 48, 57.
4. Đảng bộ Học viện Chính trị. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Hà Nội, 2022, tr. 10.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Tập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Đảng bộ Quân đội. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 03/7/2023.