Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

Phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thành phố Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thành phố Hồ Chí Minh...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và sự vận dụng của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, sự vận dụng của Đảng, Nhà nước ta đối với phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sức khỏe của Nhân dân là vốn quý báu nhất của dân tộc, có quan hệ chặt chẽ với thắng lợi của cách mạng...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chính quyền địa phương ở đô thị 

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền địa phương, đó là việc xây dựng chính quyền địa phương các cấp, trong đó việc tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền phải bảo đảm hợp lý...

Bồi dưỡng giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên sĩ quan các nhà trường quân đội trong thời kỳ mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viên hệ đào tạo sĩ quan là cán bộ tương lai của quân đội, lực lượng lòng cốt kế thừa, phát huy giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì vậy, giáo dục giá trị đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”...

Bồi dưỡng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, làm thành diện mạo nhân cách văn hóa...

Đẩy mạnh học tập và làm theo văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thanh niên quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, ở Người hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, điển hình của nhân cách con người Việt Nam...

Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại về việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức. Và, chính Người đã khẳng định: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó"...