Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau khi được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, mùa Đông năm 1938, Bác Hồ đến Trung Quốc với tên là Hồ Quang, cấp bậc Thiếu tá, tìm cách về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. Tháng 2/1940, mang bí danh...

Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn nhân sự cao cấp Bộ Nội vụ trong những tháng năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc lựa chọn nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ trong những tháng, năm đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân là minh chứng cụ thể và điển hình về tài đức và chính sách trọng dụng nhân tài, trí thức của Chủ tịch...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Bộ máy nhà nước, theo quan điểm Hồ Chí Minh, cần gọn nhẹ, có hiệu lực, phù hợp với từng giai đoạn để phục vụ đắc lực cho mục tiêu hoạt động của Nhà nước, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng. Tư tưởng về đạo đức của Người bao gồm những quan điểm cơ bản về vai trò, nội dung và những nguyên tắc trong xây dựng đạo đức mới, thể...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc trong cách mạng dân tộc, dân chủ

(Quanlynhanuoc.vn) - Sau một thế kỷ, nhìn lại thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác - Lênin (tháng 7/1920), chúng ta càng thấy tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện này. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thảo luận trong Đại hội Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội Đảng là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ đã qua và thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất...

Tọa đàm khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền”

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 19/6/2020, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Tọa đàm khoa học: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận chính quyền" dưới sự chủ trì của TS. Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tham dự Tọa...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và vận dụng trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Đến nay, vẫn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên quan liêu xa rời quần...

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng đẹp của sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa phương Đông với phương Tây. Cho đến nay, những tư tưởng của Người về văn hóa vẫn nguyên giá trị, mang...

Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính cách mạng ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Huấn luyện cán bộ theo phương châm làm việc gì, học việc ấy, huấn luyện phải thiết thực và chu đáo, nghĩa là phải nắm được nhu cầu để huấn luyện – Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Sáng...