Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nguyên tắc tập trung dân chủ – nguồn gốc thắng lợi của cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguyên tắc tập trung dân chủ là tinh hoa trí tuệ nhân loại, thành quả tư tưởng, đúc rút từ quá trình phấn đấu của cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam gắn với truyền thống đoàn kết dân tộc. Nguyên tắc này được nâng tầm, thực hiện triệt để và xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức Đảng và chính quyền, góp phần tiên quyết vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

(Qunalynhanuoc.vn) - Bài biết nghiên cứu những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người được Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo trong thời kỳ đổi mới trên các phương diện.

Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, là nhân tố hàng đầu bảo đảm cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý là mối quan hệ gắn bó...

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên trẻ ở Học viện Hải quân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Học viện Hải quân là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan Hải quân hàng đầu cho đất nước. Vì vậy, đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng trong chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện....

Vận dụng các nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người không chỉ có giá trị trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn có giá trị bền vững, lâu dài...

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung khái quát thực trạng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch trong thời gian qua; chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, góp phần tạo nên một thế hệ sinh viên vững vàng về đạo đức, đáp ứng về năng lực, trình độ, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đội ngũ nhà giáo Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác “Người Thầy phải chú ý cả tài và đức”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người thầy với xã hội, với sự nghiệp trồng người. Bác xem việc dạy - học là một nghề đào luyện những thế hệ trẻ để xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Binh chủng Công binh làm tốt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Binh chủng Công binh luôn là đòi hỏi khách quan, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ mọi thời kỳ cách mạng, góp phần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục – định hướng cho việc đổi mới phương pháp giáo dục ở Việt Nam 

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà giáo dục vĩ đại, người đặt nền móng cho nền giáo dục dân chủ mới ở Việt Nam. Người để lại kho tàng di sản quý báu về giáo dục cho thế hệ sau noi theo, kế thừa và phát triển...