Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tiếp biến tinh hoa văn hoá phương tây về nhân quyền

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân quyền (quyền con người) là sự kế thừa, kết tinh và phát triển những giá trị tư tưởng nhân văn truyền thống của dân tộc ta và tư tưởng nhân quyền tiến bộ của nhân loại, trong đó có tinh...

Quan tâm chăm lo cho Nhân dân – cơ sở quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cần thẳng thắn thừa nhận, trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay có...

Đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc rất ít người

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng bào dân tộc rất ít người thuộc nhóm các dân tộc có khó khăn đặc thù, do đó đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc rất ít người để phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn, năng lực, trình độ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong công tác xây dựng Đảng  

(Quanlynhanuoc.vn) - Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ thực tiễn lịch sử cách mạng cho thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận...

Nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng trong giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người, "cán bộ là cái gốc của mọi công việc"1. Người chỉ rõ: "Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng"2 và...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về lãnh đạo và kiểm soát trong tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” và giá trị vận dụng hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến kiểm soát quyền lực chính trị. Đây là vấn đề quan trọng trong lãnh đạo và xây dựng nhà nước dân chủ. Hồ Chí Minh xác định, từ trong cơ chế thực hiện quyền lực,...

Tư tưởng của V.I.Lênin về văn hoá lãnh đạo và ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Văn hóa lãnh đạo là một phương diện của văn hóa, là quá trình thẩm thấu văn hoá thấm sâu vào lĩnh vực lãnh đạo, người lãnh đạo, tạo ra văn hóa hóa lãnh đạo. Trước yêu cầu xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ,...

Bồi dưỡng phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cơ quan chính trị ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) -  Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành hệ thống chỉnh thể phong cách, bao gồm nhiều nội dung phong phú được hình thành, phát triển gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Ở các học viện, trường...

Đổi mới phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Cán bộ Quân đội là một bộ phận cán bộ của Đảng, trong đó đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở có vai trò quyết định tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ nói...

Phát triển văn hoá ứng xử của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển văn hoá ứng xử của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội là quá trình thường xuyên, liên tục, lâu dài, bền bỉ, luôn có sự kế thừa và phát triển, có khuynh hướng đi lên để từng bước hoàn...