Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách thống nhất biện chứng, làm thành diện mạo nhân cách văn hóa...

Đẩy mạnh học tập và làm theo văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thanh niên quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới, ở Người hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, điển hình của nhân cách con người Việt Nam...

Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại về việc tu dưỡng và rèn luyện đạo đức. Và, chính Người đã khẳng định: "Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó"...

Xây dựng Đảng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm thấy được tầm quan trọng công tác tư tưởng của Đảng và coi đây là nhiệm vụ trọng yếu...

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về doanh nhân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân đã để lại cho nhân loại và dân tộc Việt Nam một di sản vô giá...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí qua bài báo “Không để một khe hở”

ThS. Nguyễn Thị Hà Học viện Phòng không - Không quân (Quanlynhanuoc.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tham ô, lãng phí là một thứ “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, nó cùng với giặc ngoại xâm và thói quen, truyền thống lạc hậu là kẻ...

Nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thanh niên quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Trịnh Tuấn Anh - Đỗ Anh Kiên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Công tác giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ không chỉ là duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó còn là tăng thêm sức mạnh...

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 hiện nay

PGS. TS. Nguyễn Tiến Hải Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng Nguyễn Đức Thuận NCS. Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng quyết định củng cố, tăng cường tiềm...

Bồi dưỡng chuẩn mực đạo đức của học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuẩn mực đạo đức là nội dung, thước đo phẩm chất để mỗi quân nhân lấy đó làm tiêu chí phấn đấu hoàn thiện nhân cách của mình. Do đó, bồi dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức của học viên ở các nhà trường quân đội...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ “đức” và “tài” trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đức” và “tài” của người cán bộ giữ vị trí quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải có cả yếu tố “đức” và...