Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ “đức” và “tài” trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đức” và “tài” của người cán bộ giữ vị trí quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải có cả yếu tố “đức” và...

Nhận thức và thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh vì sự phát triển xã hội bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Dân chủ là một trong những tư tưởng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc và nhân loại. Chính vì vậy, bài viết khái quát quan điểm của Người về dân chủ và thực hành...

Truyền thống hiếu học – giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn của dân tộc ta. Truyền thống hiếu học đã là một nhân tố quan trọng xây dựng nên...

Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất của Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam trong tác phẩm “Thường thức chính trị” với việc xây dựng nhà nước dân chủ hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của lý luận chính trị và giáo dục lý luận chính trị: “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới...

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

NCS. Đinh Thị Thúy Hải Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị là một nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng của Người về giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng...

Học tập và làm theo phong cách nêu gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ quản lý học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay

NCS. Nguyễn Đắc Dũng - Nguyễn Văn Phương  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng...

Giáo dục, rèn luyện phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính” cho đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đạo đức là nền tảng, là “cái gốc” của người cách mạng, trong đó “cần, kiệm, liêm, chính” là nội dung cốt lõi, là phẩm chất cốt lõi. Trước sự phát triển của công tác hậu cần quân đội, cần tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm...

Tuyên ngôn Độc lập – Kết tinh và tỏa sáng những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(Quanlynhanuoc.vn) - Tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân, vì dân là tư tưởng lớn, nhất quán, xuyên suốt cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng về nhà nước pháp quyền. Tư tưởng của Người đã được Đảng và Nhà nước...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và ý nghĩa đối với việc xây dựng uy tín của chính quyền địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng ta xác định nhiệm vụ chiến lược cần phải: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công...