Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

(QLNN) - Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là...

Tôn trọng và lắng nghe ý kiến người dân

(QLNN) - Việc ban hành và thực thi Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29/8/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và học tập không ngừng đối với cán bộ, đảng viên

(QLNN) - Những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong di sản đó, những tư tưởng của Người về công tác huấn luyện...

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(QLNN) - Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động...

Vẻ đẹp ngôn ngữ diễn thuyết trong Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ Tịch

(QLNN) - Tuyên ngôn độc lập - mang âm hưởng của một áng hùng văn hào sảng đã vĩnh viễn khắc ghi vào lịch sử đấu tranh của nhân loại vì hòa bình. Cùng với sự khẳng định những giá trị to lớn về nhiều mặt, chúng ta không...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước cách mạng ở Việt Nam

(QLNN) - Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là thời kỳ có sự khủng hoảng xã hội sâu sắc. Nhà nước phong kiến Việt Nam đã tỏ ra lỗi thời. Trong xã hội, nhiều tư tưởng mới đã xuất hiện. Ngoài mục đích chống ngoại...

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

(QLNN) - Tháng 5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo Di chúc - một văn kiện lịch sử vô giá thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Người với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Sau nửa thế...

Xây dựng văn hóa Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(QLNN) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, chứa đựng những nội dung hết sức sâu sắc và phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực của cách mạng Việt Nam; thể hiện tư duy chính trị sắc sảo, nhạy bén...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công an nhân dân

(QLNN) - Trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân. Trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ công an nhân dân cần...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

(QLNN) - Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát...