Đào tạo, bồi dưỡng

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ cán bộ, công chức xã có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua,...

Chính phủ điện tử và đề xuất chương trình đào tạo công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB), chính phủ điện tử là các cơ quan của Chính phủ sử dụng một cách có hệ thống các phương thức công nghệ thông tin, truyền thông mạng để thực hiện quan hệ, giao dịch với công dân,...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 11/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026”. Theo Quyết định,...

Xây dựng quy trình tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Để hoạt động tổ chức bồi dưỡng công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp, phát huy hiệu quả, cần thống nhất các đầu mối quản lý và có quy trình tổ chức bồi dưỡng khoa học. Bài viết nghiên cứu sự cần thiết xây dựng quy...

Xây dựng văn hóa chất lượng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hiện nay, bất kỳ tổ chức nào muốn phát triển bền vững thì mọi hoạt động đều phải hướng đến mục tiêu xây dựng chất lượng. Xây dựng văn hóa chất lượng trong mỗi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính là nhằm nâng...

Phát triển chương trình đào tạo tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, xu thế mới của giáo dục thế giới là phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận phát triển năng lực người học. Do vậy, chương trình đào tạo tiếng Anh cũng cần chú trọng tới phát triển năng lực người học, bao...

Bồi dưỡng cho giảng viên về xây dựng và thực hiện các chương trình giảng dạy trực tuyến dành cho lãnh đạo, quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 11/11, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Hàn Quốc và Viện Phát triển nguồn nhân lực cán bộ địa phương Hàn Quốc (LOGODI) tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên...

Đề xuất nội dung biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành Trung ương

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 13/10/2021 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học đề xuất nội dung biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành Trung ương theo hình thức trực...

Xác định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 08/10/2021 tại Hà Nội, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công tổ chức Tọa đàm khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề: Xác định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế tại Học...

Hoàn thiện năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên phổ thông

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các khóa học trực tuyến là một phần quan trọng đối với nhiều trường phổ thông. Nhiều giáo viên có thêm cơ hội phát triển và trau dồi kỹ năng giảng dạy từ xa, hướng dẫn người học thông qua một...