Đào tạo, bồi dưỡng

Các nội dung cần quan tâm khi xây dựng chương trình bồi dưỡng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự thành công của chính phủ điện tử trong việc nâng cao chất lượng quản trị nhà nước và cung cấp dịch vụ công là vấn đề của quản trị nhà nước hơn là của công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ, công chức cần ý...

Giảng dạy hành chính công trong bối cảnh đại dịch Covid 19 – Bài học kinh nghiệm từ Ca-na-đa

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 như hiện nay đang buộc các ngành nghề trong xã hội trên phạm vi toàn cầu cũng phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Trong lĩnh vực giảng dạy cũng vậy, cần thiết phải chuyển từ giảng dạy trực tiếp...

Về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở thành phố Đà Nẵng

(Quanlynhanuoc.vn) - Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Đà Nẵng cơ bản đạt trình độ phát triển là tâm điểm của khu vực miền Trung -Tây Nguyên. Trước yêu cầu mới, đòi hỏi thành phố cũng như các ngành, các cấp phải chuẩn bị thật tốt nguồn nhân...

Tăng cường giáo dục pháp luật về quyền con người cho học viên trong các Trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới,...

Định hướng nghiên cứu tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, vấn đề tạo động lực làm việc ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong phát triển tổ chức nói chung và trong các cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu về môi trường làm...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm...

Giải pháp tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên trong chương trình bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự thay đổi về hình thức giảng dạy từ trực tiếp trên lớp tới giảng trực tuyến đòi hỏi sự thích nghi và nhiều tìm tòi, công phu để làm sao giảng viên vẫn giao lưu, giao cảm với người học, đồng thời, vẫn đáp ứng được...

Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị trong các học viện, trường đại học, cao đẳng

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở bất kỳ thời điểm nào, giai đoạn nào tại các trường đại học, học viện, cao đẳng cũng hết sức cần thiết, bởi “Đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo...

Đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

(Quanlynhanuoc.vn) - Quá trình giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị là hoạt động có mục đích của người dạy, với nhiều hình thức phong phú thích hợp với người học, làm cho người học nhận thức được những nội dung tri thức được truyền...

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của Trường Chính trị tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo đảm công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã khu vực đồng bằng sông Hồng gắn liền với các khâu khác như: quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa các khâu, đồng...