Nghiên cứu - Trao đổi

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đánh giá khái quát thực tiễn và đưa ra một số giải pháp cơ bản về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Một số giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia 

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo có vai trò rất quan trọng đối với sinh viên, giúp sinh viên có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực hành, ứng dụng công nghệ...

Nguyên tắc tập trung dân chủ – nguồn gốc thắng lợi của cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguyên tắc tập trung dân chủ là tinh hoa trí tuệ nhân loại, thành quả tư tưởng, đúc rút từ quá trình phấn đấu của cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam gắn với truyền thống đoàn kết dân tộc. Nguyên tắc này được nâng tầm, thực hiện triệt để và xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức Đảng và chính quyền, góp phần tiên quyết vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hoàn thiện khái niệm “người tiêu dùng dễ bị tổn thương” trong pháp luật Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu

(Quanlynhanuoc.vn ) - Khái niệm "người tiêu dùng dễ bị tổn thương" lần đầu tiên xuất hiện ở các văn bản pháp luật của Việt nam là trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023...

Những đóng góp của Nhân dân Sơn La trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 

(Quanlynhanuoc.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”...

Hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi giới tính tại Việt Nam – thực trạng và một số giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) – Những năm gần đây, quyền của người chuyển giới đã được công nhận rõ ràng hơn và được bảo vệ mạnh mẽ hơn trong pháp luật, tuy nhiên, việc thực hiện cụ thể những quy định này vẫn còn gặp nhiều hạn chế và thách thức. Bài viết phân tích những bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển đổi giới tính ở Việt Nam hiện nay.

Một số vấn đề về mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư 

(Quanlynhanuoc.vn) - Mô hình tự quản ở cộng đồng đã xuất hiện từ nhiều năm, như: tổ đổi công, tổ hợp tác trồng rau, các tuyến đường thanh niên tự quản,…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong bối cảnh hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, “thị trường” cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có thêm ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước với các ưu thế về nguồn lực, công nghệ, con người, cơ chế hoạt động,...

Thực hiện tự chủ tài chính tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở của tỉnh Thừa Thiên Huế

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả khả quan...

Nhận diện nguy cơ và giải pháp cho kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng chính sách ở các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung vào một khía cạnh cụ thể là nhận diện các nguy cơ dẫn đến tham nhũng và các giải pháp kiểm soát quyền lực của quá trình chính sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay.