Nghiên cứu - Trao đổi

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong thời kỳ đổi mới

(Qunalynhanuoc.vn) - Bài biết nghiên cứu những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền con người được Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo trong thời kỳ đổi mới trên các phương diện.

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết bàn luận về vấn đề phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc: nêu khái quát quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển văn hóa và con người Việt Nam...

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu đến quyết định tiêu dùng của khách hàng Gen Z và Gen Alpha đối với sản phẩm sữa Vinamilk

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghiên cứu sử dụng mô hình với 278 mẫu để khám phá các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sữa tươi của Công ty cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam...

Giải pháp thúc đẩy hoạt động chia sẻ tri thức của sinh viên khối kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự ra đời của internet và mạng toàn cầu cho phép mọi người tiếp cận với nguồn tri thức không giới hạn, điều này đã thay đổi cách suy nghĩ, làm việc và sản xuất. Yếu tố tri thức là một trong những yếu tố nổi lên cùng với xu thế này và có vai trò quan trọng trong sản xuất. Đối với lĩnh vực giáo dục...

Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam: Vai trò của năng lượng tái tạo

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển kinh tế bền vững là mô hình mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đang nghiên cứu và triển khai dưới nhiều hình thức...

Pháp luật phương Đông cổ đại – Sự hiện thân của công lý 

(Quanlynhanuoc.vn) - Pháp luật cổ đại phương Đông không đơn thuần chỉ là một hệ thống pháp luật xuất phát từ ý chí của giai cấp quý tộc, chỉ bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp ấy. Pháp luật phương Đông cổ đại...

Bảo đảm quyền được lao động và việc làm của người khuyết tật 

(Quanlynhanuoc.vn) – Người khuyết tật là một trong những đối tượng của an sinh xã hội, là đối tượng thuộc nhóm yếu thế, thường có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cần được quan tâm đặc biệt...

Một số giải pháp phát triển công nghiệp sản xuất CHIP bán dẫn ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Sản xuất chip bán dẫn thuộc ngành công nghệ cao và có vai trò ngày quan trọng đối với nền sản xuất của các quốc gia trên thế giới. Bài viết phân tích vai trò, thực trạng ngành sản xuất chip, để từ đó, đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển sản xuất chip bán dẫn ở Việt Nam, nhằm tạo cơ sở cho việc chuyển đổi kinh tế số ở nước ta hiện nay.

Tác động của chuyển đổi số tới văn hóa công vụ của lực lượng Công an nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước nói chung và trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm...

Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tích cực chính trị đối với nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận trên không gian mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Tính tích cực chính trị là một bộ phận cấu thành phẩm chất chính trị của mỗi chủ thể chính trị, được biểu hiện ở sự tự giác, chủ động, sáng tạo trong nhận thức và hành động khi tham gia vào quá trình chính trị trong từng thời kỳ lịch sử nhất định...