Nghiên cứu - Trao đổi

Một số giải pháp thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bao gồm: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất; Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn...

Nguồn gốc và ý nghĩa Tết Nguyên đán của người Việt

(Quanlynhanuoc.vn) - Tết nghĩa là gì, Tết bắt nguồn từ đâu? Đó là những câu hỏi mà nhiều học giả đã dày công tìm câu trả lời qua nhiều thế hệ. Tết là sự bắt đầu, là khởi nguồn. Và ý nghĩa của Tết bao trùm lên mọi mơ...

Thủ tướng Võ Văn kiệt với đổi mới tư duy kinh tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922 - 2008) là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở cửa và hội...

Hệ giá trị quốc gia – từ góc nhìn của hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó việc “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá...

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

(Quanlynhanuoc.vn) - Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực đồng bằng sông...

Bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nêu rõ: các cấp uỷ, tổ chức đảng,...

Đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Lễ hội là một bộ phận không thể tách rời trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và ngày càng có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế....

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Ở Việt Nam, nền kinh tế số đang dần hình thành, người lao động cần có sự chuyển đổi về tính chất, trình độ một cách phù hợp mới có thể tồn tại. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số là yêu cầu tất yếu của...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định, công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Bồi dưỡng lối sống văn hóa cho thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam mang phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thanh niên quân đội luôn xung kích, hăng hái, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, có ý chí, khát vọng phấn đấu vươn lên chinh phục và khám...