Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng trưởng xanh với quyền con người

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh gắn với quyền con người từ năm 2011 đến nay đã và đang thúc đẩy quyền tham gia của cá nhân, cộng đồng vào sinh kế xanh, lối sống xanh theo hướng hài hòa giữa con người với kinh...

Từ quản lý công mới đến quản trị số

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày nay, internet đã mở đường cho mô hình hành chính công mới - quản trị số. Trong đó, công nghệ số nằm ở trung tâm của cơ cấu tổ chức của các chính phủ; chuyển đổi số tác động đến lý thuyết và thực tiễn của quản...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cung ứng dịch vụ công

(Quanlynhanuoc.vn) - Cung ứng dịch vụ công là nhiệm vụ quan trọng, liên quan mật thiết đến chất lượng cuộc sống của Nhân dân, sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Ở Việt Nam, quản lý và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ...

Pháp luật về minh bạch hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Minh bạch hóa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được xem là một trong bốn trụ cột (nguyên tắc) chủ đạo để hoạt động quản lý nhà nước tốt. Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ...

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước là một trong ba đột phá chiến lược mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Đặc biệt, Đại hội XIII nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện đồng bộ...

Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quá trình xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, ý chí niềm tin của Nhân dân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc mà cốt lõi là lòng yêu nước, tinh...

Đổi mới quản trị nhà nước gắn với xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(Quanlynhanuoc.vn) - Đổi mới quản trị nhà nước luôn là yêu cầu đặt ra trong xây dựng nhà nước pháp quyền của các quốc gia trên thế giới nói chung, trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng. Để xây dựng...

Một số vấn đề về chất vấn của đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chất vấn là một hình thức giám sát của đại biểu Quốc hội, hoạt động chất vấn thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri của mình, đồng thời cũng xác định rõ trách...

Nguyên tắc pháp quyền trong hoạt động của chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguyên tắc pháp quyền phản ánh một lý tưởng hết sức tốt đẹp về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và là một trong những nội dung của quản trị quốc gia, của chính quyền các cấp. Định hướng xây dựng Nhà nước...

Quyết định “Ta lại trở về Tân Trào” lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chúng ta cùng nghiên cứu quyết định “Ta lại trở về Tân Trào” năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, mở ra thắng lợi...