Thực tiễn - kinh nghiệm

Thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Khởi nghiệp là chủ trương và định hướng được Chính phủ quan tâm và tạo điều kiện, đặc biệt là khởi nghiệp trong thanh niên. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Việt Nam ngày càng chú trọng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp...

Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên trong quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội hùng hậu, luôn đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý thanh niên là nhiệm vụ của mọi gia đình, tổ chức và toàn xã hội...

Đảng bộ thành phố Cần Thơ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân” 

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phẩm chất “trung với nước, hiếu với dân”, coi đây là chuẩn mực, là phẩm chất cốt lõi trong những phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ...

Thành phố Hồ Chí Minh vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu hút nhân tài

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của nhân tài, sử dụng nhân tài hợp lý, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước...

Công tác giảm nghèo bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững (từ năm 1992). Thành phố đã tập trung nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước kéo giảm tỷ lệ nghèo...

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với sử dụng vốn  đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

(Quanlynhanuoc.vn) - Huyện Hưng Hà là địa phương có tốc độ phát triển nhanh của tỉnh Thái Bình. Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư phát triển nói chung và vốn đầu tư công nói riêng ngày càng lớn...

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với sự phát triển bền vững ngành Chè của tỉnh Thái Nguyên

(Quanlynhanuoc.vn) - Dựa trên quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh quy trình sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường...

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Dân chủ, dân vận, dân là gốc của cách mạng – thực tiễn từ mô hình dân vận khéo ở phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Chủ trương của Đảng về công tác dân vận và việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở là rất quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước,...

Nghiên cứu phát triển thị trường sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và những khuyến nghị về chính sách quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề xuất những khuyến nghị về chính sách quản lý nhà nước và giải pháp với các cơ sở sản xuất nhằm phát triển thị trường sản xuất rau an toàn, nâng cao nhu cầu tiêu dùng rau an toàn và bảo vệ môi trường sinh thái.