Văn bản - Chính sách mới

9 nhóm cán bộ, công chức được tăng lương từ 1/7

(QLNN) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thay cho...

Trưởng thôn được hưởng phụ cấp đến 5 lần mức lương cơ sở/tháng

(QLNN) - Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này chính...

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

(QLNN) - Ngày 18/4/2019, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ, trong đó, yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ...

Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(QLNN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Đây là kế hoạch thực hiện chủ trương lớn, có sự...

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

(QLNN) - Ngày 24/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, Nghị định được áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có...

Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

(QLNN) - Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử...