Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 13/11/2020, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh phía Bắc; tập thể công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra yêu cầu: “Nâng cao phẩm chất, trình độ kiến thức và năng lực của đội ngũ làm công tác cán bộ; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn những người công tâm, trung thực, trong sáng, có kinh nghiệm làm công tác cán bộ”; trong Kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 cũng nêu yêu cầu “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về khoa học tổ chức và cán bộ phù hợp với đặc điểm của nước ta trong tình hình mới; kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy và con người làm công tác tổ chức, cán bộ” và Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp”.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012, trong đó có nội dung chỉ đạo: “Chú trọng phát triển nhân lực ngành tổ chức nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương;…”. Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản như: Quyết định số 1758/QĐ-BNV ngày 05/10/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020 với quan điểm phát triển nhân lực ngành Nội vụ theo hướng “vừa tăng quy mô và phải nâng cao chất lượng (phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu), tăng số lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ có năng lực, trình độ, đồng thời chú trọng đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đối với cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm”; Quyết định số 2823/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Chiến lược ngành đề ra đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã chú trọng, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức như: đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung vào đội ngũ công chức ngành, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, chất lượng của đội ngũ công chức ngành Nội vụ ngày càng được nâng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đội ngũ công chức ngành Nội vụ vẫn chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ. Một số lĩnh vực còn thiếu số lượng công chức (các lĩnh vực của ngành Nội vụ hầu hết là đang thiếu hụt nhân lực, chỉ trừ lĩnh vực văn thư, lưu trữ có sự dư thừa lao động). Cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức làm công tác Nội vụ được hình thành từ nhiều nguồn với các chuyên ngành đào tạo khác nhau, do đó năng lực của một bộ phận nhân lực ngành Nội vụ có phần hạn chế, thiếu cơ bản…

Để có cơ sở khoa học về cả lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ đáp ứng mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị, các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung sau: các vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cho biết, thời gian qua tỉnh Yên Bái rất quan tâm đến vấn đề phát triển nhân lực, cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Yên Bái có 9 đề án về phát triển nhân lực, lựa chọn được 150 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số được đào tạo trong và ngoài nước. Đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng, ngoài đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cán bộ, công chức còn phải thành thạo công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cũng chia sẻ một số khó khăn của địa phương trong quá trình tuyển chọn cán bộ. Qua Hội thảo này, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng mong muốn Sở Nội vụ các tỉnh có cơ sở lý luận khoa học để tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp về: đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách; bố trí, sử dụng cán bộ, công chức trong thời gian tới.

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) trình bày tham luận tại Hội thảo.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho rằng, chất lượng đội ngũ công chức được cấu thành bởi 2 nhóm yếu tố: phẩm chất và năng lực của đội ngũ công chức. TS. Dương Quang Tung cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ: 1) Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, tạo tiền đề vững chắc và định hướng đúng đắn cho rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức ngành Nội vụ. 2) Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức. 3) Tiếp tục hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức ở các tổ chức, đơn vị trong Bộ và ngành Nội vụ. 4) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị, làm rõ chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đối với chất lượng đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý. 5) Tạo môi trường thuận lợi cho công chức thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất và bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ.

TS. Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) trình bày một số tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trình bày một số kế hoạch, ý tưởng của Học viện Hành chính Quốc gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ, công chức ngành Nội vụ.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Nội vụ một số địa phương đã nêu lên thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Nội vụ; đồng thời kiến nghị một số nội dung như: sớm triển khai bồi dưỡng chuyên sâu cho từng lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ; có hướng dẫn rõ hơn trong triển khai nghị định về vị trí việc làm; tiếp tục có các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương Phan Nhật Thanh phát biểu tại Hội thảo.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Giàng Thị Bằng phát biểu tại Hội thảo.
PGS. TS Trần Quốc Toản, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Trần Quốc Toản cho biết, nhận thức về yêu cầu chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ được thể hiện trên những mặt chủ yếu sau: 1) Về phẩm chất chính trị, đạo đức đó là nhận thức và ý thức chính trị đúng đắn, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng. Đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên, công minh, chính trực, thượng tôn pháp luật, không lạm dụng quyền lực, tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe nhân dân. 2) Về năng lực chuyên môn cần phải có kiến thức, sự hiểu biết khá tổng hợp. Trước hết phải am hiểu sâu sắc, hệ thống kiến thức về nên hành chính hiện đại và thực tiễn của Việt Nam. Bên cạnh đó, phải am hiểu kiến thức về quốc tế…. 3) Về kỹ năng hành chính, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ phải có trình độ cao, rất chuyên nghiệp về kỹ năng hành chính; hơn nữa không chỉ kỹ năng của từng cá nhân, mà là kỹ năng tổng hợp của cả hệ thống, thể hiện ở các chỉ số hoạt động nội tại của nền hành chính và ở các chỉ số phục vụ xã hội. 4) Về năng lực đổi mới – sáng tạo và kiến tạo phát triển. 5) Phải thể hiện được những giá trị con người – giá trị văn hóa cao trong thực thi công vụ. PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ cần được đặt trong yêu cầu và nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của cả hệ thống chính trị nói chung, đồng thời thể hiện rõ được bản chất đặc trưng của đội ngũ công chức ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, cần đặt trong mối quan hệ của ba yếu tố: chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ; thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong giai đoạn mới.

PGS. TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát  biểu tại Hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội trình bày khái quát chức năng, nhiệm vụ đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội; đồng thời cho biết, Trường đang nghiên cứu lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước nhằm đề xuất đưa mã ngành này vào đào tạo.

TS. Chu Văn Thành, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho rằng cần có chính sách riêng cho các lĩnh vực đào tạo đặc trưng của ngành Nội vụ.
TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để làm tốt công tác tuyển dụng cần phải xác định rõ vị trí việc làm.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của các đại biểu đã làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến chủ đề Hội thảo. Ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ giúp Bộ Nội vụ củng cố thêm các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong thời gian tới./.

PV
Nguồn: tcnn.vn