Tuyên Quang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng nhất là thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Nhận thức được vai trò đặc biệt của công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã có sự chỉ đạo, quan tâm đặc biệt vào hoạt động này. 
Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến. Ảnh: Thanh Trà
Thực tiễn triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính ở tỉnh Tuyên Quang

Công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua đã được các bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo ra những chuyển biến tích cực của nền hành chính. Đó là: hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện; bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) được nâng lên; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân, doanh nghiệp (DN) đã được cải thiện theo hướng phục vụ, giảm phiền hà, giảm thời gian, chi phí. Những kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả từ Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương, trong đó công tác thông tin tuyên truyền (TTTT) CCHC là một trong những hoạt động rất quan trọng của công cuộc CCHC ở Việt Nam.

Công tác TTTT có vai trò đặc biệt quan trọng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đến với các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã có nhiều nỗ lực trong việc bố trí thời gian phát sóng, đầu tư nghiên cứu thiết kế các nội dung trong chuyên mục CCHC cho phù hợp với từng thời điểm phát sóng, đối tượng tuyên truyền. Không chỉ vậy, TTTT về CCHC cũng giúp kết nối các mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, DN ngày càng được cải thiện. Do đó, công tác CCHC thời gian qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và từng bước tạo được niềm tin của người dân, xã hội vào các chính sách cải cách của Nhà nước. Người dân khi giao dịch với cơ quan nhà nước đã thuận lợi hơn rất nhiều khi quy trình thủ tục được đơn giản hóa tối đa và CBCC đã được nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ thân thiện, tận tình phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Nhận thức được vai trò đặc biệt của công tác TTTT CCHC, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng xây dựng mục tiêu kế hoạch, nội dung, hình thức TTTT một cách bài bản, cụ thể.

Về mục tiêu

Một là, tăng cường công tác TTTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của CBCC, viên chức trong Tỉnh về quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; của cá nhân, tổ chức tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC, viên chức tại địa phương.

Hai là, thông qua công tác TTTT, đội ngũ CBCC, viên chức toàn tỉnh có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Ba là, nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, DN và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Về nội dung TTTT

Tỉnh Tuyên Quang đã chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện với việc ban hành các văn bản, như: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2020 về Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020”).

Công tác TTTT về CCHC của tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện những nội dung cơ bản sau:

(1) Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của công dân, tổ chức và DN;

(2) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật mới ban hành; triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11);

(3) Tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã; tuyên truyền, phổ biến trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức, DN như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, nhà, hộ tịch, hộ khẩu…

(4) Tình hình, kết quả triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh;

(5) Tình hình triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của CBCC, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước;

(6) Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định; kết quả, hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả áp dụng ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

(7) Công tác triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020, giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền về việc triển khai ứng dụng Phần mềm khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác CCHC; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, DN. Việc cải cách thủ tục hành chính, các chính sách mở cửa, thu hút đầu tư vào địa phương đã được các cơ quan, các đơn vị báo chí trong tỉnh tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận và thực hiện các dự án đầu tư của mình một cách hiệu quả.

Về hình thức TTTT

Tỉnh đã chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền trong kế hoạch hằng năm, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền và với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, qua đó, giúp cho công tác TTTT bảo đảm được sự linh hoạt, phù hợp, phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. 100% CBCC, viên chức, đảng viên được tuyên truyền, phổ biến và nắm chắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tình hình và kết quả CCHC nhà nước của Tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương; nắm chắc và hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho người dân, tổ chức, DN tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển DN.

Việc TTTT được tỉnh thực hiện thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: các đài phát thanh, đài truyền hình và các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các huyện; thông qua việc phát hành rộng rãi tờ gấp, panô, áp phích liên quan đến CCHC, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng; thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa nội dung CCHC, chương trình CCHC nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu về chính sách và pháp luật; đưa nội dung thông tin về CCHC nhà nước một cách thích hợp vào chương trình họp báo định kỳ của các cơ quan, các cấp chính quyền trong tỉnh.

Năm 2020, Tuyên Quang đã có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Từ vị trí thứ 42/63 năm 2019, Tuyên Quang đã vươn lên vị trí thứ 12/63 trong bảng xếp hạng và thuộc vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất với 44,40/80 điểm, tăng 1,43 điểm so với năm 20191. Đây là minh chứng cụ thể nhất cho những nỗ lực của tỉnh nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang có 18/29 chỉ số nội dung thành phần được đánh giá trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước. Chỉ số CCHC của tỉnh (PAR INDEX) tiếp tục đà tăng điểm tiến thêm 3 bậc, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 33 bậc so với năm 2015); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2015); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 85,81% (tăng 21,66% so với năm 2015)2.

Với kết quả đó, có thể khẳng định trong thời gian qua, người dân và DN trong tỉnh ngày càng cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cách thức tiếp cận, cung ứng các dịch vụ công của chính quyền các cấp trong tỉnh đúng như tinh thần “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động”. Điều này cho thấy, các giải pháp tích cực và đồng bộ trong CCHC, trong đó có hoạt động TTTT đa dạng, linh hoạt và thường xuyên, đã từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của đội ngũ CBCC, viên chức trong tỉnh, thay đổi cách nhìn nhận, cách tương tác giữa người dân, DN với chính quyền theo hướng tích cực hơn.

Những hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả nêu trên thì công tác TTTT CCHC của tỉnh Tuyên Quang hiện nay vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể: hoạt động tuyên truyền ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn về công tác CCHC còn hạn chế; tài liệu tuyên truyền về công tác CCHC đến người dân còn ít, chưa được biên dịch sang tiếng dân tộc để đến được với mọi người dân; mức độ cập nhật thông tin trên nhiều kênh còn chậm, đặc biệt đối với cấp cơ sở, công tác phối hợp, thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông còn chưa tích cực, chưa thật sự hiệu quả…

Một số giải pháp hoàn thiện công tác thông tin tuyên truyền CCHC tại tỉnh Tuyên Quang

Để công tác TTTT CCHC đạt hiệu quả trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong tỉnh, đặc biệt là các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình trong việc chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC hằng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả, tích cực lồng ghép vào nhiều chương trình, hoạt động cụ thể.

Hai là, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình cũng như CBCC chuyên trách CCHC của tỉnh.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các báo, đài, các tổ chức đoàn thể để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về CCHC; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về CCHC.

Bốn là, cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TTTT CCHC trên các công cụ truyền thông của địa phương (trên các website, báo, tạp chí, bản tin…).

Năm là, gắn công tác TTTT CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gắn công tác tuyên truyền CCHC với thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; xây dựng thực hiện quy ước, hương ước tại các địa phương; chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nội dung, tổ chức sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể…

Chú thích:
1, 2. Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang tổng kết Chương trình Tổng thể cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030.
Tài liệu tham khảo:
1. Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2020 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
2. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
3. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.
4. Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020”.
TS. Nguyễn Thị Anh Thư
Học viện Hành chính Quốc gia