Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua hơn 30 năm đổi mới

(QLNN) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ...