Đào tạo, bồi dưỡng

Hiện đại hóa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, ngoài chương trình, giáo trình thì cơ sở vật chất là một tiền đề rất quan trọng nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Theo quy định, một nhà trường đại học, học viện...

Đổi mới chính sách bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII)

(QLNN) - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức đã chỉ rõ nhiều mục tiêu của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trên cơ sở những mục tiêu chung và...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nguồn nhân lực cho khu vực công cần đổi mới sâu sắc hơn nữa

(QLNN) - "Trải qua 60 năm thành lập, phát triển, trong nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau, Học viện Hành chính Quốc gia đã không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, học viên...

Một số giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực

(QLNN) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo năng lực là một xu hướng mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặt trọng tâm vào năng lực của cán bộ, công chức. Đây được coi là phương thức hữu hiệu để phát triển tài năng,...

Đào tạo sau đại học và những yêu cầu mới đối với giảng viên tại Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) Học viện Hành chính Quốc gia bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học năm 1996 theo Quyết định số 2488/GD-ĐT ngày 24/7/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Học viện Hành...

Bồi dưỡng theo yêu cầu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền ở Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Đội ngũ lãnh đạo, quản lý (LĐQL) là “những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

(QLNN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước...

Đánh giá hiệu quả hoạt động trong các trường đại học công lập thông qua kiểm định chất lượng giáo dục

(QLNN) - Trước những yêu cầu đang được đặt ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,...

Xác định cấu trúc nội dung văn hoá giao tiếp hành chính hiện nay

(QLNN) - Là một loại hình hoạt động của xã hội, hoạt động giao tiếp hành chính thể hiện năng lực sáng tạo của con người. Hoạt động công vụ cũng chính là mảnh đất để các yếu tố văn hóa nảy mầm và phát triển. Đồng thời, đến lượt mình,...

Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay

(QLNN) - Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những...