Trang chủ Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh

Xây dựng môi trường văn hóa lãnh đạo cho chính trị viên ở các đơn vị cơ sở quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng môi trường văn hóa lãnh đạo ở đơn vị cơ sở quân đội là quá trình tác động chủ động, tích cực của cấp uỷ đảng, các tổ chức, các lực lượng, từng quân nhân...

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học tại các trường thuộc ngành Công an

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học tại các trường thuộc Ngành Công an.

Những yếu tố quy định quá trình phát huy nhân tố chủ quan của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn là lực lượng quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay...

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội...

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan quân đội trong bảo vệ Tổ quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - V.I.Lênin đã bổ sung, phát triển toàn diện lý luận của chủ nghĩa Mác về chiến tranh và quân đội, làm cho học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội...

Phát triển tư duy biện chứng duy vật cho học viên các nhà trường quân đội 

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển tư duy biện chứng duy vật cho học viên ở các nhà trường quân đội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu quân đội “tinh, gọn, mạnh, hoạt động linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả”...

Một số giải pháp nâng cao ý thức quốc phòng của dân quân tự vệ tỉnh Lâm Đồng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ý thức quốc phòng là ý thức chính trị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng yếu, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được hình thành, củng cố, phát triển không ngừng từ thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng địa phương....

Một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng quân đội ta tinh nhuệ về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.

Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy cơ sở ở các đơn vị trong Quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bí thư đảng ủy cơ sở ở các đơn vị trong Quân đội là người đứng đầu đảng ủy và đảng bộ, người khởi thảo và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nội dung công tác của đảng ủy, cơ sở để đảng ủy thảo luận và quyết định...

Vận dụng bài học, kinh nghiệm của Trung ương Cục miền Nam công tác dân vận giai đoạn (1969 – 1975) vào nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...