Trang chủ Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh

Một số giải pháp xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng cơ quan quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh là tất yếu khách quan. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Vai trò của bộ đội địa phương tỉnh Lâm Đồng tham gia xây dựng cơ sở chính trị – xã hội ở vùng dân tộc thiểu số

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa...

Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ chính trị viên tàu ở các lữ đoàn tàu mặt nước, Quân chủng Hải quân

(Quanlynhanuoc.vn) - Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, trọng yếu trên hướng biển...

Xây dựng đội ngũ giảng viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân 

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng đội ngũ giảng viên của các học viện, trường đại học Công an nhân dân nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn của giảng viên...

Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên trực thuộc các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ chi ủy viên ở các đảng bộ lữ đoàn xe tăng thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp nhằm nâng cao kiến thức...

Nâng cao chất lượng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Học viện Chính trị hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Học viện Chính trị là một trong những đơn vị tích cực tham gia dưới nhiều hình thức...

Một số yêu cầu nâng cao năng lực thực hành dân chủ của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số yêu cầu nâng cao năng lực thực hành dân chủ của công nhân trong các doanh nghiệp quân đội.

Đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Đổi mới công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở Trường Quân sự Quân khu 7 là nội dung, biện pháp quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, một mặt công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Xây dựng môi trường đạo đức quân sự ở đơn vị cơ sở góp phần nâng cao ý thức phòng, chống sự suy thoái về đạo đức của sĩ quan trẻ hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng môi trường đạo đức quân sự ở đơn vị cơ sở để phòng, chống sự suy thoái về đạo đức của sĩ quan trẻ hiện nay có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Công tác giáo dục gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với học viên các cơ sở giáo dục đại học trong lực lượng Công an nhân dân

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết tập trung vào nội dung giáo dục học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân trong nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc bản chất cách mạng của các thế lực thù địch; qua đó gắn kết công tác giáo dục học viên Công an nhân dân và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/CT-TW của Bộ Chính trị.