Quốc phòng - An ninh

Một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng góp phần xây dựng quân đội ta tinh nhuệ về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa của công nhân ở các doanh nghiệp quân đội nhân dân Việt Nam.

Kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư đảng ủy cơ sở ở các đơn vị trong Quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bí thư đảng ủy cơ sở ở các đơn vị trong Quân đội là người đứng đầu đảng ủy và đảng bộ, người khởi thảo và đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nội dung công tác của đảng ủy, cơ sở để đảng ủy thảo luận và quyết định...

Vận dụng bài học, kinh nghiệm của Trung ương Cục miền Nam công tác dân vận giai đoạn (1969 – 1975) vào nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Phát triển ý thức nghề nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển ý thức nghề nghiệp của học viên đào tạo sĩ quan chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay là vấn đề có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn...

Nâng cao chất lượng khai thác thông tin trên mạng internet của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự

(Quanlynhanuoc.vn) - Vấn đề khai thác thông tin trên mạng internet hiện nay là rất cấp thiết và cũng là yêu cầu của quá trình dạy học, đòi hỏi các lực lượng tham gia cần thực hiện, trong đó có đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự...

Phát huy vai trò của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp trong đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình

(Quanlynhanuoc.vn) - Hiện nay, đại bộ phận quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội bước đầu đã thực hiện tốt vai trò của mình trong đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình...

Công tác vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1969 – 1975

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết trên cơ sở phân tích bối cảnh miền Nam nước ta giai đoạn 1969 - 1975, làm rõ âm mưu, thủ đoạn đàn áp kháng chiến của đế quốc Mỹ và tay sai, từ đó chỉ rõ vai trò lãnh đạo của Trung ương cục miền Nam đối với công tác vận động quần chúng đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vai trò của chính trị viên Quân đội nhân dân Việt Nam trong giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới ở đơn vị cơ sở

(Quanlynhanuoc.vn) - Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới ở đơn vị cơ sở là hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói riêng...

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nói chung ở các học viện, trường sĩ quan quân đội, cho đội ngũ giảng viên trẻ...

Đổi mới công tác đảng, công tác chính trị của đồn biên phòng ở các tỉnh biên giới Tây Bắc hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.