Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự quân khu trong quân đội hiện nay

Trung tá Mạc Trung Tín
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự quân khu trong quân đội là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo mọi mặt công tác, mọi hoạt động của các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định lãnh đạo cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng không chỉ là vấn đề cơ bản mà còn là vấn đề cấp thiết, một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng ở các đảng bộ trường quân sự quân khu trong quân đội hiện nay.

Từ khóa: Năng lực lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng, trường Quân sự, Quân khu, quân đội.

1. Đặt vấn đề

Trong nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chính đốn Đảng Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng1; quan điểm Nghị quyết số 21-NQ/TW nêu rõ: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ2; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở3.

2. Thực tiễn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng các trường quân sự Quân khu trong quân đội

Quán triệt sâu sắc quan điểm, giải pháp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở; nhiều tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng lên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng còn bộc lộ những hạn chế như: khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để đề ra nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình có mặt còn hạn chế; chưa có nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu tạo sự chuyển biến vững chắc trong đảng bộ, chi bộ cơ sở và đơn vị; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tự phê bình và phê bình có nơi chưa được chú trọng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Hiện nay và trong những năm tới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp là yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân”4.

3. Một số giải pháp tiếp tục năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội.

Thường xuyên giáo dục, quán triệt đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng ủy Quân khu và đảng ủy các trường quân sự Quân khu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức về yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu; nhiệm vụ của các trường quân sự Quân khu về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng nhà trường theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, trên sơ sở đó xác định rõ trách nhiệm đối với việc khắc phục những khó khăn, thách thức để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội. Thông qua các hình thức sinh hoạt của tổ chức đảng các cấp, tổ chức chỉ huy, sinh hoạt các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Các tổ chức cơ sở đảng tiến hành các hình thức sinh hoạt phải khai thác các nội dung liên quan đến nhận thức, biết định hướng nhận thức, có kết luận rõ ràng để các hình thức sinh hoạt được tổ chức một cách tốt nhất. Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức tốt, đề cao trách nhiệm trong nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội hiện nay.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy và bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội.

Củng cố, kiện toàn cấp ủy phải chú trọng, cả số lượng, chất lượng, cơ cấu và phải bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa, trong đó chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong tình hình hiện nay, lựa chọn các cấp ủy viên ở tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội cần phải chú ý các tiêu chuẩn về nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực trí tuệ, trình độ chuyên môn, uy tín với quần chúng, kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể. Kết hợp giữa xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy với quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư cấp ủy; chú trọng bồi dưỡng toàn diện cho cấp ủy viên và tập thể cấp ủy cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác… nhằm nâng cao trình độ cho cấp ủy cơ sở bảo đảm thực sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội.

Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, bí thư ở cơ sở bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị quản lý học viên. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.

Các cấp uỷ cơ sở xây dựng, bổ sung, điều chỉnh đồng bộ các quy chế, quy định và thực hiện làm việc theo quy chế; có chương trình, kế hoạch, thường xuyên cải tiến phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng các cuộc họp và quy trình xây dựng, ban hành nghị quyết, đặc biệt là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của cấp uỷ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng uỷ viên theo dõi các chi bộ trực thuộc và lĩnh vực công tác trọng tâm, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; cụ thể hoá vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị; trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần phải thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên. Chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên, thực hiện nghiêm Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là trình độ, năng lực lãnh đạo, tham mưu, quản lý và giảng dạy. Trên cơ sở năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phân công công tác cho đội ngũ đảng viên, giao các nhiệm vụ khác nhau để thử thách; thông qua đó đánh giá phẩm chất, năng lực của đảng viên để làm tốt công tác cán bộ, đồng thời phân công cấp ủy viên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở các đảng bộ trường quân sự Quân khu trong quân đội.

Các đảng uỷ trường quân sự Quân khu cần nghiên cứu ban hành nghị quyết, chủ trương về xây dựng tổ chức đảng, tạo hành lang pháp lý, cơ sở chuẩn mực cho hoạt động lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá đúng thực trạng năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc, yếu kém về năng lực, trách nhiệm, phương pháp, tác phong lãnh đạo để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời. Các đảng ủy trường quân sự Quân khu thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn cấp ủy, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng và củng cố sự đoàn kết trong cấp ủy, giữa lãnh đạo và chỉ huy tạo sự đoàn kết nhất trí trong các tổ chức cơ sở đảng.

Phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Theo chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Đảng ủy trường quân sự Quân khu về nội dung, giải pháp xây dựng các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, bồi dưỡng cấp uỷ viên và cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Nghiên cứu nắm chắc các quy định, hướng dẫn của cấp trên, thực trạng năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng để tham mưu cho Đảng ủy nhà trường chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng, đồng thời tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, sẽ giúp cho cho năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao.

Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân, đoàn viên, hội viên trong tham gia đóng góp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, trực tiếp bồi dưỡng, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

3. Kết luận

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ trường quân sự Quân khu là quá trình kiên trì, bền bỉ với quyết tâm chính trị cao, đồng thời kết hợp đồng bộ các giải pháp gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng với sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, với sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng, sự gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đủ sức lãnh đạo cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2021, tr. 185.
2. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2021.
3. Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Dùng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội). H. NXB Quân đội nhân dân, 2020, tr. 30.
4. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 15. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 616.