Quốc phòng - An ninh

Phát huy vai trò nguồn lực sĩ quan người dân tộc thiểu số ở Quân khu 2 hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Nguồn lực sĩ quan người dân tộc thiểu số có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ở những địa bàn mang tính chiến lược như Quân khu 2, Bộ Quốc phòng...

Những yêu cầu nêu gương về đạo đức của giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay 

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát huy vai trò nêu gương về đạo đức của ngũ giảng viên không chỉ là con đường, biện pháp để giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, học viên và các lực lượng khác...

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên các tuyến đường thủy theo chức năng của lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh Long An

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới...

Xây dựng môi trường văn hóa lãnh đạo cho chính trị viên ở các đơn vị cơ sở quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng môi trường văn hóa lãnh đạo ở đơn vị cơ sở quân đội là quá trình tác động chủ động, tích cực của cấp uỷ đảng, các tổ chức, các lực lượng, từng quân nhân...

Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học tại các trường thuộc ngành Công an

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học tại các trường thuộc Ngành Công an.

Những yếu tố quy định quá trình phát huy nhân tố chủ quan của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội

(Quanlynhanuoc.vn) - Đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn là lực lượng quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay...

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội...

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan quân đội trong bảo vệ Tổ quốc

(Quanlynhanuoc.vn) - V.I.Lênin đã bổ sung, phát triển toàn diện lý luận của chủ nghĩa Mác về chiến tranh và quân đội, làm cho học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội...

Phát triển tư duy biện chứng duy vật cho học viên các nhà trường quân đội 

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển tư duy biện chứng duy vật cho học viên ở các nhà trường quân đội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu quân đội “tinh, gọn, mạnh, hoạt động linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả”...

Một số giải pháp nâng cao ý thức quốc phòng của dân quân tự vệ tỉnh Lâm Đồng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ý thức quốc phòng là ý thức chính trị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng yếu, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được hình thành, củng cố, phát triển không ngừng từ thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng địa phương....