Phát triển vùng tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và cả dân tộc. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đề ra các định hướng chiến lược tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Quản lý nhà nước đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh về những định hướng phát triển vùng và vai trò của người đứng đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá khái quát về văn kiện Đại hội XIII của Đảng? dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có đề cập đến định hướng thúc đẩy phát triển vùng. Với vai trò Bí thư cấp ủy một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, trực tiếp tham gia thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội, theo đồng chí, vấn đề nào được cho là có ý nghĩa đặc biệt đối với địa bàn Tây Nguyên?
Đồng chí Bùi Văn Cường: 

Việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII được các tiểu ban và Ban Chấp hành Trung ương xây dựng, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, khoa học, chắt lọc, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Văn kiện Đại hội XIII lần này đề ra các định hướng lớn, chiến lược, có tầm nhìn xa không chỉ cho 5, 10 năm tới mà có cả định hướng đến năm 2045; với mục tiêu rất rõ ràng; định hướng, khơi dậy khát vọng một Việt Nam hùng cường. Các dự thảo văn kiện đề cập tổng thể, toàn diện những vấn đề lớn, giải pháp khả thi đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm và 25 năm tới. Trong đó, phát triển vùng tiếp tục được khẳng định là hướng đi đúng đắn, nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn mới. Định hướng này trình Đại hội XIII của Đảng thật sự là kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung.

Phát triển vùng nhằm tạo các bước chuyển biến, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng; tăng cường liên kết kinh tế, văn hoá, du lịch, dịch vụ, phát triển hạ tầng giao thông kết nối. Đối với vùng Tây Nguyên, nơi chiếm 6,1% dân số, 16,5% diện tích và đóng góp 3,5% GDP cả nước, GDP bình quân đầu người của vùng bằng 58% mức trung bình cả nước (năm 2019). Những năm qua Trung ương và các địa phương trong vùng cũng đã rất quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, kết nối với Đông Nam Bộ và sửa chữa một số tuyến đường nối Tây Nguyên với các địa phương duyên hải Miền trung, điều đó đã góp phần tạo động lực phát triển vùng Tây nguyên. Quan tâm thúc đẩy phát triển một số lĩnh vực mà các địa phương của vùng có tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển văn hoá, chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số… Tuy nhiên, so với nhu cầu và mong muốn thì vẫn cần phải có sự quan tâm, thúc đẩy hơn nữa.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030, đối với vùng Tây Nguyên, Trung ương định hướng phát triển nông nghiệp, du lịch dịch vụ và công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Theo đó, phải tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao hiệu quả các diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái, cây dược liệu, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế; khôi phục và phát triển kinh tế rừng; phát triển năng lượng tái tạo; hình thành các tuyến du lịch chuyên đề đặc thù vùng Tây Nguyên. Song song đó, cần phát triển nguồn nhân lực, ổn định dân cư, ưu tiên bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về cải cách hành chính; nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông kết nối, chú trọng xây dựng đường cao tốc, đường sắt kết nối các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và với nam Lào và đông bắc Cam-pu-chia. Chăm lo quy hoạch để phát huy liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội từng địa phương gắn với toàn vùng.

Chú trọng vừa xây dựng phát triển kinh tế vừa đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, nhất là an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đoàn đại biểu Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
PV: Trong vai trò người đứng đầu, đồng chí đã có những quyết sách gì để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk tương xứng tiềm năng?
Đồng chí Bùi Văn Cường: 

Trước hết, chúng tôi xây dựng quy hoạch kinh tế – xã hội tỉnh làm cơ sở cho định hướng phát triển tỉnh và làm căn cứ cho liên kết vùng.

Thứ hai, chúng tôi tập trung thúc đẩy phát triển dựa trên tiềm năng lợi thế của tỉnh, đó là: phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), du lịch (văn hoá, sinh thái, cộng đồng…) dịch vụ và công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo…
Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, công nghệ thông tin. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá thể thao.

Thứ tư, thúc đẩy liên kết vùng, vừa rồi chúng tôi đã chủ động đề xuất được làm việc với một số địa phương lân cận và các địa phương trung tâm vùng động lực để có những ký kết chương trình hợp tác, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, tiêu thụ hàng hoá của nhau, thu hút đầu tư…

Thứ năm, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ để quan tâm đầu tư, có các cơ chế chính sách cần thiết để tỉnh phát triển, để thúc đẩy phát triển vùng và giữa các địa phương với nhau trên mọi lĩnh vực.
Trong lộ trình đạt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng tỉnh Đắk Lắk văn minh, giàu đẹp, bản sắc xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Theo đó, cơ cấu lại nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, quan tâm phát triển du lịch gắn nông nghiệp, sinh thái và văn hóa; tập trung xây dựng hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch nhất là du lịch chất lượng cao…, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời. Tỉnh quan tâm hỗ trợ, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến các loại sản phẩm đặc hữu, có thế mạnh của Đắk Lắk, Tây Nguyên. Tăng cường thúc đẩy dịch vụ, công nghiệp phần mềm, xây dựng, hình thành các khu công nghệ cao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào các ngành, lĩnh vực gắn với kinh tế số, đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; xây dựng Trung tâm đổi mới, sáng tạo khu vực Tây Nguyên…

Đắk Lắk cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là củng cố bộ máy thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm yếu tố nền tảng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều khâu và các quy trình của công tác cán bộ đã được tỉnh đổi mới, cụ thể hoá, hoàn thiện theo quy định của trung ương, nhất là việc đánh giá, lựa chọn cán bộ thông qua trình bày chương trình hành động để chọn được cán bộ thực tài. Khẳng định, công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc “then chốt của then chốt”. Điều này giúp cho các cấp ủy lựa chọn được nguồn cán bộ lãnh đạo đảm bảo năng lực, trình độ, nêu gương, để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, để tổ chức đảng các cấp phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, cầm quyền của mình đưa địa phương phát triển, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân với Đảng.

Trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo để thúc đẩy phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa được đại hội XVII thông qua, là bước khởi đầu tích cực cho những hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động và kịp thời nắm bắt cơ hội, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm vùng Tây nguyên, góp phần hiện thực hóa những quyết sách lớn mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, để Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững cùng đất nước.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thuý Vân thực hiện