Yên Bái đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần phát triển kinh tế – xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) – Yên Bái có vị trí quan trọng mang tính chiến lược về chính trị, quân sự của vùng địa đầu phía Bắc, là “phên dậu của quốc gia”. Vùng đất Yên Bái là khu vực chuyển tiếp giữa miền Tây Bắc và Trung du Bắc Bộ, là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã  hội của tỉnh. Trong đó, việc thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020. (Nguồn: http://yenbai.noichinh.vn).

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng.

Thời gian qua, Yên Bái đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC ) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) một cách sát sao và đã đạt một số kết quả tích cực

Công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc thanh tra hành chính. Năm 2019, toàn tỉnh tiến hành 80 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: triển khai thực hiện trong kỳ 63 cuộc; kỳ trước chuyển sang 17 cuộc. Về hình thức thanh tra: theo kế hoạch 67 cuộc; đột xuất 13 cuộc. Về tiến độ, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 75 cuộc và ban hành 67 kết luận thanh tra.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: triển khai thực hiện trong kỳ 19 cuộc; kỳ trước chuyển sang 11 cuộc. Về hình thức thanh tra: theo kế hoạch 27 cuộc; đột xuất 3 cuộc. Về tiến độ, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 27 cuộc và ban hành 26 kết luận thanh tra. Đã thực hiện 44 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 138 tổ chức và 2.715 cá nhân.

Qua thanh tra, phát hiện 28/51 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền 1.216,616 triệu đồng và 3.305,4 m2 đất; kiến nghị xử lý thu hồi 1.142,052 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế: 74,564 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 tổ chức, 24 cá nhân. Những sai phạm được phát hiện qua thanh tra chủ yếu liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, thanh quyết toán bảo hiểm xã hội, đất đai…

Đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 42 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; số tiền phải thu hồi: 1.142,052 triệu đồng, số đã thu hồi: 1.142,052 triệu đồng (=100%); đối với 3.305,4m2 đất có sai phạm, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành xử lý hành chính  các cá nhân có hành vi sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý.

Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Năm 2019, toàn tỉnh tiến hành 122 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.354 cá nhân và 494 tổ chức; phát hiện 499 cá nhân và 76 tổ chức có vi phạm; đã ban hành 572 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4.214,4 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 94,6 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Đầu năm 2020, toàn tỉnh tiến hành 44 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.715 cá nhân và 138 tổ chức; phát hiện 207 cá nhân và 19 tổ chức có vi phạm; đã ban hành 217 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 894,7 triệu đồng.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và thống nhất nội dung, chương trình kế hoạch thanh tra năm 2020 để tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung và chương trình thanh tra. Ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 và giao nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 29/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 42/TB-VP, trong đó yêu cầu các tổ chức thanh tra trong tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp công dân

Trong năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.449 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Số lượt tiếp công dân giảm 74 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh có 9 đoàn đông người, giảm 14 đoàn so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác PCTN: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 về việc phê duyệt bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với UBND tỉnh năm 2019… Tỉnh ủy, UBND Tỉnh chỉ đạo triển khai tới các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái (ban hành kèm theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Yên Bái); Luật PCTN năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

Năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh đã ban hành 23 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đối với các sở, ban, ngành, địa phương ban hành được 62 văn bản mới, văn bản sửa đổi, bổ sung 5 văn bản thực hiện Luật PCTN. Toàn tỉnh đã tổ chức được 8 lớp tuyên truyền, quán triệt, tập huấn về Luật PCTN với 622 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia.

Dưới sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 8 cuộc kiểm tra (quý II/2020 thực hiện được 1 cuộc kiểm tra) việc công khai, minh bạch các hoạt động, như: công khai quy trình, thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; công bố công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và trang thông tin điện tử, mở hòm thư để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; công khai, minh bạch trong thu – chi ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, công tác tổ chức cán bộ; công khai các hồ sơ, phí, lệ phí…

Để việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn bảo đảm theo quy định, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, quy định cụ thể các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai cho CBCCVC thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng không đúng quy định.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cho cán bộ, công chức, viên chức theo Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 30/3/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái. Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng được quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và cam kết những điều “cần xây” và “cần chống” trong thực hiện và rèn luyện về đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong đó, đề cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi, khi xử lý công việc có tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Để việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan đạt hiệu quả, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, thanh tra trong nội bộ; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chủ động phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, cố ý làm trái trong nội bộ cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh không có đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức.

Một số đề xuất để đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN trong những năm tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN cần tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, với sự nỗ lực chủ động của thanh tra tỉnh, các tổ chức thanh tra trong tỉnh. Kịp thời nắm bắt những vấn đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo.

Hai là, UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTCvà PCTN.

Ba là, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về mọi mặt, đặc biệt trong công tác PCTN, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về PCTN. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung nhất là công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, điều tra truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm về kinh tế, khắc phục tình trạng chậm trễ, xử lý không nghiêm vụ việc, vụ án sai phạm kinh tế, tham nhũng.

Bốn là, UBND tỉnh ban hành văn bản, chương trình hành động cụ thể chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự cố gắng của các cơ quan chức năng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2020.
2. Luật Thanh tra năm 2015.
3. Luật Khiếu nại năm2011.
4. Luật Tố cáo năm 2018.
5. Luật Tiếp công dân năm 2013.

ThS. Hà Thành Đê
Học viện Hành chính Quốc gia