Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) – Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã thường xuyên triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành của tỉnh nhằm thực hiện cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ theo đúng lộ trình của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận hành các phần mềm ứng dụng được thông suốt ở các cấp, các ngành, địa phương.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Buôn Đôn. Ảnh: baodaklak.vn.

Về công tác chỉ đạo điều hành, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành 50 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các phòng, ban ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện 6 nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành liên quan. Nhờ công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, huyện đã từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác CCHC trong thời gian qua; nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đối với công tác CCHC.

Huyện đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021, UBND huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích góp phần cải thiện các tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tham mưu UBND huyện về công tác CCHC của các phòng chuyên môn và việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC được UBND huyện giao các địa phương, trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm chú trọng. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 7193/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ CCHC năm 2022, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và sự tham gia của người dân, tổ chức đối với công tác CCHC. Kết quả, huyện đã tổ chức tuyên truyền 2 lượt chuyên đề trên loa đài, 1 lượt chuyên mục trên truyền hình, xây dựng 3 chuyên trang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện, tuyên truyền 350m2 pano, áp phích, 4.500 tờ gấp, soạn thảo và phát hành 50 cuốn sổ tay cẩm nang CCHC. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị, hội thi góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Về cải cách thể chế

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn bảo đảm đúng trình tự, có tính khả thi cao, tính hiệu lực trong quản lý, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đáp ứng nhu cầu quản lý, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính trực tuyến.
Về cải cách thủ tục hành chính

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 nhằm kịp thời phát hiện số TTHC không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thay thế và kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Kết quả, huyện đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý 16 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, trong đó, có 6 TTHC đề nghị sửa đổi, bổ sung, 3 TTHC đề nghị hủy bỏ thay thế, 7 TTHC đề nghị đơn giản hóa quy trình và 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, trong đó có 3 TTHC đề nghị sửa đổi, bổ sung, 1 TTHC đề nghị hủy bỏ thay thế, 9 TTHC đề nghị đơn giản hóa quy trình. Hiện nay, tổng số TTHC đã cập nhật, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia là 334 thủ tục, số TTHC mức độ 3 và 4 đạt 66,07%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 75%.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả.

Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đến nay, huyện đã hoàn thành việc cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0; xây dựng và vận hành hệ thống họp trực tuyến; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản điều hành từ UBND huyện đến UBND các xã. 100% phòng chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã hoàn thành việc ứng dụng hệ thống kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Nhìn chung, việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện kịp thời và có hiệu quả; chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cơ bản đã được cải thiện so với các năm trước. Các văn bản chỉ đạo của cấp trên được triển khai, thực hiện kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, có quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan, thời gian hoàn thành; quy định vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; xác định vai trò, tầm quan trọng của công chức tham mưu trong các cấp, các ngành là nhân tố quan trọng; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gắn với thời gian thực hiện; kịp thời phát hiện và có giải pháp khả thi trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để hoàn thành tốt công tác CCHC năm 2022, trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm từng bước xây dựng cơ quan hành chính huyện chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu lực, hiệu quả, do vậy, cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ngành liên quan cùng bàn bạc, nêu những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ chưa làm được, từ đó xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế của huyện và các địa phương.

Hai là, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham mưu CCHC, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung nguồn lực, nhân lực tham gia tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ba là, đổi mới Quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cơ chế xử lý nghiêm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, các vụ việc tiêu cực.

Bốn là, thực hiện đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND các xã; bổ sung, hoàn thiện các thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, với trọng tâm là chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.

Hạnh Nguyên