Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên đòi hỏi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất của mọi tổ chức, lực lượng và Nhân dân địa phương, trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là lực lượng nòng cốt. Để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức các hoạt động này, cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức, lực lượng, ban, ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Ảnh minh hoạ. cand.com.vn.

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và môi trường sinh thái của cả nước. Tuy nhiên, kinh tế – xã hội còn chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng; trình độ dân trí còn những hạn chế nhất định, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn; còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Nhằm mục đích chống phá, kích động, chia rẽ, ly tán lòng dân, làm phai nhạt niềm tin của Nhân dân trên địa bàn Tây Nguyên (ĐBTN) đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để tổ chức các hoạt động chống phá, gây mâu thuẫn giữa các tộc người, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Những tổ chức “đối lập phản động lưu vong” vẫn luôn tìm cách gây bạo loạn, chống phá cách mạng nước ta từ Tây Nguyên, ráo riết tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong đồng bào dân tộc thiểu số hòng phát triển “Tin Lành Đề Ga” và thực hiện âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga”. Thực tế là, sau hai cuộc bạo loạn xảy ra năm 2001 và 2004, đến nay, tình hình Tây Nguyên vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, dễ gây mất ổn định. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ dã tâm kích động đòi ly khai, tự trị trên ĐBTN. Do đó, xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trên ĐBTN càng có ý nghĩa cấp thiết, nhất là trong tình hình mới.

Theo Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam, “thế trận” là tổng thể các biện pháp tổ chức, bố trí, triển khai lực lượng và thiết bị chiến trường nhằm tạo thế có lợi và phát huy cao nhất sức mạnh chiến đấu của các lực lượng tham chiến để giành thắng lợi; “lòng dân” là trạng thái chính trị – tinh thần, tư tưởng – tâm lý của toàn dân, được biểu hiện ở nhận thức, niềm tin, thái độ, tình cảm, ý chí quyết tâm của mọi người dân đối với chế độ chính trị – xã hội và trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Vì vậy, có thể quan niệm “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN là trạng thái chính trị – tinh thần của Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên được tổ chức, khơi dậy, quy tụ, phát huy, tạo nền tảng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân cho sự nghiệp BVTQ; thể hiện ở sự gắn bó, cố kết, hội tụ, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng tin của Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên với Đảng, Nhà nước, với chế độ xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết, sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN là tổng thể hoạt động lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, sự quản lý điều hành của Nhà nước, của chính quyền các cấp, sự tham gia của các tổ chức chính trị- xã hội trong hệ thống chính trị, của Nhân dân, quân đội và các lực lượng vũ trang Nhân dân trên ĐBTN, nhằm củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ nhận thức về nhiệm vụ BVTQ, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ BVTQ; chăm lo, bảo đảm đời sống của Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp BVTQ xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương. Thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các tổ chức, lực lượng, trong đó có vai trò nòng cốt của Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) các tỉnh trên ĐBTN.

BCHQS các tỉnh trên ĐBTN với chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, có vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ, xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trên địa bàn. Kế thừa sâu sắc truyền thống, bài học mang tính quy luật trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân”. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Quân khu 5, Quân khu 7, các tỉnh ủy, đảng ủy quân sự tỉnh, BCHQS các tỉnh trên ĐBTN đã chú trọng công tác phối hợp với các tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ có nhiều chuyển biến tích cực. Tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào việc xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp phối hợp với các lực lượng khác trong xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ sát với tình hình thực tế của các tỉnh. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân và niềm tin của Nhân dân đối với quân đội, với cấp ủy, chính quyền địa phương, với Ðảng, Nhà nước.

Theo đó, BCHQS các tỉnh đã chủ động hiệp đồng, phối hợp với các tổ chức, lực lượng chính trị – xã hội trên ĐBTN thực hiện tốt, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tỉnh những nội dung, biện pháp xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ trên địa bàn; tham gia giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, lòng tự hào dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường cho Nhân dân các dân tộc trên ĐBTN; tham gia tuyên truyền vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong quán triệt và chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp BVTQ xã hội chủ nghĩa; tham gia vào hoạt động giáo dục cho Nhân dân ý chí, quyết tâm chiến đấu cao, tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phối hợp cùng quân đội, các lực lượng vũ trang đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tham gia vào xây dựng cơ sở chính trị – xã hội địa phương vững mạnh, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp với Nhân dân, giữa quân đội với Nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang Nhân dân với Nhân dân, giữa các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, bộ tộc, tôn giáo trên địa bàn các tỉnh; tham gia thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với quân nhân và gia đình quân nhân, chính sách với người có công đối với cách mạng và trong sự nghiệp BVTQ.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của BCHQS các tỉnh trên ĐBTN vẫn còn những hạn chế, bất cập. Trong đó, công tác phối hợp, hiệp đồng của BCHQS các tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ có nội dung, thời điểm chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Nhận thức, trách nhiệm về xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân chưa đầy đủ. Công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng một số nội dung cụ thể của chính quyền địa phương có lúc thiếu chặt chẽ, chưa có hướng dẫn và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; chưa có sự giám sát thường xuyên; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm có nơi chưa được chú trọng. Một số tổ chức, lực lượng còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa nắm chắc nguyên tắc trong phối hợp hoạt động.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những tác động từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; những thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các BCHQS tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ trên ĐBTN hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ ở các tỉnh trên ĐBTN

Đây là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động của các tổ chức, lực lượng trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN. Nhận thức là cơ sở của hành động, nhận thức đúng đắn tạo tiền đề xây dựng ý thức trách nhiệm cao và hành động có hiệu quả. Mọi kết quả đạt được của các tổ chức, các lực lượng trong hoạt động này đều bắt nguồn từ nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể và lực lượng tham gia. Chỉ khi có nhận thức đúng, trách nhiệm cao mới tạo cơ sở khoa học để các chủ thể hành động đúng, mang lại hiệu quả mong muốn.

Quá trình này cần tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần nắm vững, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về xây dựng “thế trận lòng dân” nói chung và “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN nói riêng. Nội dung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cần toàn diện, trong đó tập trung vào: quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng Nhân dân; quan điểm, đường lối của Đảng ta về chiến tranh Nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ; tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc; kinh nghiệm của cha ông trong xây dựng “thế trận lòng dân” chống giặc ngoại xâm; tầm quan trọng của việc xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ trong giai đoạn cách mạng hiện nay và những thuận lợi, khó khăn tác động; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho các tổ chức, lực lượng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Đồng thời, cần quan tâm bồi dưỡng kiến thức về quân sự quốc phòng, kinh tế – xã hội, văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện cần chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Quản lý chặt chẽ và phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và mạng internet.

Hai là, nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc, cơ chế Đảng lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong quá trình tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của BCHQS các tỉnh trên ĐBTN.

Đây là giải pháp cơ bản, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt hoạt động phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN. Cần quán triệt và thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quân sự, quốc phòng vào điều kiện cụ thể của các tỉnh trên ĐBTN. Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm cơ chế được xác định trong Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Theo đó, quá trình tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ của BCHQS các tỉnh trên ĐBTN phải đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo pháp luật; cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh làm tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng. Thực hiện cơ chế này cần giải quyết mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của cấp ủy với việc tổ chức điều hành của chính quyền địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong Quân đội đối với hoạt động tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của BCHQS các tỉnh trên ĐBTN.

Cấp ủy địa phương trên cơ sở quán triệt các quan điểm, đường lối phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của Đảng, tình hình mọi mặt của địa phương để ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng “thế trận lòng dân”. Chính quyền địa phương cần căn cứ vào nghị quyết của cấp ủy các cấp, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên để có kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung vào một số công tác chính: tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và các tầng lớp Nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, vinh dự, trách nhiệm xây dựng và BVTQ trong mọi tình huống, xây dựng và củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, động viên toàn dân tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”; nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của từng bộ phận, lực lượng, tổ chức và kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn trong công tác xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ.

Đảng ủy quân sự tỉnh và BCHQS các tỉnh phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội đồng nhân dân; kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình tình thực tiễn để đề xuất với cấp ủy, chính quyền chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BCHQS các tỉnh cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Dù hoạt động ở đâu, trên địa bàn công tác nào, trong đội hình cấp trên, hoạt động độc lập hay tăng cường xuống cơ sở thì đều phải chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, tuyệt đối chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BTư lệnh Quân khu đối với BCHQS cáctỉnh trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu là điều kiện bảo đảm cho công tác tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của các BCHQS tỉnh đạt hiệu quả cao. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Quân khu 7 cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Cần chỉ đạo nghiên cứu ban hành những quy định, hướng dẫn làm chuẩn mực cho hoạt động tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện chặt chẽ việc đánh giá thực trạng các đơn vị trực thuộc, để có chủ trương, giải pháp, kế hoạch cụ thể chỉ đạo đối với từng BCHQS tỉnh trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”. Đồng thời, cần khuyến khích, tính chủ động, sáng tạo của BCHQS các tỉnh trong các hoạt động tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Củng cố, kiện toàn tổ chức, lực lượng, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác dân vận của BCHQS các tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp cho các lực lượng chuyên trách của BCHQS các tỉnh trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Tăng cường chỉ đạo tổ chức hội thảokhoa học, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm giữa BCHQS các tỉnh trong các hoạt động tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Coi trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ ở các đơn vị. Tăng cường bám nắm cơ sở để nắm chắc diễn biến tình hình và định hướng, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả đối với BCHQS các tỉnh.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” BVTQ trên ĐBTN.

Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng, bảo đảm cho hoạt động phối hợp, hiệp đồng công tác giữa các tổ chức, lực lượng tham gia công tác này được diễn ra thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả. Đây còn là cơ sở pháp lý hướng dẫn hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia thực hiện một cách có hiệu quả, nhất là trong giải quyết các mối quan hệ phối hợp công tác; tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục sự chồng lấn về chức năng cũng như sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các tổ chức, lực lượng. Đồng thời, bảo đảm cho BCHQS các tỉnh phát huy được vai trò, vị trí trong tham mưu, đề xuất và phối hợp tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN hiện nay phải bảo đảm tính kế thừa, thiết thực, hiệu quả. Cần phân định rõ phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của BCHQS các tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội khác trên địa bàn trong việc phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chỉ đạo rà soát lại hệ thống văn bản để loại bỏ những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định để điều chỉnh các hoạt động phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương. Quy chế phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương phải được tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cả hệ thống chính trị ở địa phương. Bảo đảm mọi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm, thực hiện thống nhất các nội dung mà quy chế đã xác định.

Mặt khác, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, lực lượng, các BCHQS tỉnh cần chủ động xác định, đề xuất nội dung, hình thức hoạt động phối hợp trong tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ cho phù hợp. Trong đó, trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ; chủ trương, giải pháp về kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế; dự báo và tham mưu phối hợp xử lý các tình huống về quân sự, quốc phòng; giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; xây dựng khối đại đoàn kết, củng cố đồng thuận xã hội; giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phối hợp tập trung giải quyết hiệu quả, dứt điểm các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện kéo dài. Không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, nhất là các thủ đoạn tuyên truyền, kích động, lôi kéo, kích động đồng bào vượt biên trái phép, biểu tình, bạo loạn.

Hiện nay, sự nghiệp BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Vì vậy, xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN hiện nay là vấn đề rất quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài, không thể xem nhẹ. Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa BCHQS các tỉnh với các lực lượng tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, BVTQ trên ĐBTN cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản đã nêu. Quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp BVTQ.

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Quốc phòng. Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam. H. NXB Quân đội nhân dân.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB Chính trị quốc gia, 2006.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXB Chính trị quốc gia, 2011.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2016.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
6. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
7. Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Hồ Mạnh Cường
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng