Trang chủ Chuyên mục Quản trị số

Quản trị số

Phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa gắn với kinh tế số tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, với...

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đem lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII của Đảng đã...

Chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến lược...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh và bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đã và đang trở nên phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia nào nếu không muốn tụt lại phía sau. Văn kiện Đại hội XIII...

Một số khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động của Chính phủ điện tử ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên...

An toàn và bảo mật thông tin trong chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Các hoạt động của con người ngày nay phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin và truyền thông. Điều này khiến cho các cá nhân, tổ chức và các quốc gia dễ bị tấn công qua các hệ thống thông tin, như các hình thức hacking...

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Chuyển đổi số với những chính sách phù hợp, bước đi đúng sẽ tận dụng được cơ hội để vượt lên thành nước phát triển....

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0, là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý;...