Quản trị số

Chuyển đổi số của ngành Nội vụ góp phần cải cách nền hành chính nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ, rộng khắp của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đại dịch Covid-19, việc chọn chuyển đổi số...

Đào tạo và phát triển ngành Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Đào tạo và phát triển nhân lực ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những ngành mới nổi ở nước ta kể từ sau Đại hội đảng lần thứ XI đến nay. Nghiên cứu về phát triển và đào tạo nhân lực ngành AI cho thấy những bước tiến phát triển vượt bậc...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai

(Quanlynhanuoc.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng lao động, qua đó, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế...

Phát triển văn hóa số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ số đã làm thay đổi mọi phương diện của đời sống xã hội. Các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan nhà nước đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số...

Chuyển đổi số trong công tác văn thư ở tỉnh Hải Dương

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu đối với nền kinh tế số của tỉnh Hải Dương. Chuyển đổi số trong công tác văn thư tăng khả năng truy cập thông tin, bảo mật dữ liệu, gia tăng tốc độ xử lý và trao đổi thông tin...

Chuyển đổi số, công nghệ số chính là lời giải trong việc tạo ra một hệ sinh thái du lịch và sự kết nối chuỗi giá trị

(Quanlynhanuoc.vn) – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững sáng nay, ngày 15/11/2023 cho rằng: Một ngành muốn có sự phát triển đột phá thường phải có không gian mới...

Chuyển đổi số trong xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và phát triển chính phủ số đang trở thành ưu tiên tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Tại Việt Nam, trong bối cảnh xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0...

Việt Nam chủ động phát triển kinh tế số để phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với nhiều vấn đề toàn cầu đang diễn ra, như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, hội nhập kinh tế và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số là xu hướng tất yếu của mọi quốc gia...

Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ số (digital government) là chính phủ được thiết kế và vận hành để tận dụng lợi thế của dữ liệu số trong việc tối ưu hóa chuyển đổi và tạo ra các dịch vụ của Chính phủ. Để đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển chính phủ số cần phải thay đổi về cơ cấu lao động...

Một số vấn đề cần hoàn thiện về thể chế trong quản lý số

(Quanlynhanuoc.vn) - Tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang làm thay đổi phương thức quản trị xã hội, đặt ra nhiều cơ hội, thách thức trong quản trị nhà nước. Để bắt kịp xu hướng phát triển trong kỷ nguyên số, các quốc gia trên thế giới cần có các chính sách kịp thời...